Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejowie informuje, że od dnia 28 kwietnia 2016 r. wznawia realizację POWIATOWEGO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNE GO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.

Program jest przeznaczony dla osób stosujących przemoc z terenu wszystkich gmin powiatu jędrzejowskiego. Program ma charakter otwarty, tzn., że na zajęcia są przyjmowane nowe osoby przez cały okres jego trwania.
Zajęcia będą się odbywały w każdy czwartek od godziny 15:00 do 18:00 w budynku Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie, przy ul. Dygasińskiego 96a.
Zajęcia będą prowadzone przez terapeutkę – specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas tych zajęć uczestnicy programu mają możWznowienie programuliwość zdobycia albo poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy, nauczenia się sposobów jej kontrolowania, jak również zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat rozpoznawania u siebie zachowań, które są zachowaniami przemocowymi. Ponadto, dowiadują się jakie konsekwencje stosowania przez nich przemocy ponoszą ich rodziny, zwłaszcza dzieci, a także jakie czekają ich samych konsekwencje prawne, jeśli nadal będą trwali w sytuacji stosowania przemocy.
Uczestnicy są również informowani o możliwościach i miejscach skorzystania z dalszych działań terapeutycznych, kontynuowania pracy nad zmianą swojego zachowania.
Osoby zainteresowane udziałem w w/w programie prosimy o zgłoszenie się do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, albo bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B lub pod numerem telefonu ( 41 ) 3863600, pod którym można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat realizowanego programu.

 

EFEKTY PROWADZENIA PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM w 2015 r.

Z terenu powiatu zostało zgłoszonych do programu 74 osoby, z tego 63 osoby przez gminne zespoły interdyscyplinarne, 10 osób przez Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy NZOZ w Jędrzejowie, 1 osoba przez kuratorską służbę sądową, 1 osoba zgłosiła się sama. Udokumentowało sądowe wskazania do uczestnictwie w programie w sumie 3 osoby. Najwięcej zgłoszeń do programu było z gminy Jędrzejów – 27, drugą w kolejności gminą o największej liczbie zgłoszeń i wydanych skierowań była gmina Nagłowice – 17 osób. Następnie gmina Słupia - 9 osób, gmina Imielno – 7 i gmina Małogoszcz – 6 osób. Pozostałe gminy: Oksa, Wodzisław i Sędziszów zgłosiły od 4 do 2 osób. Ogółem wydano 74 skierowania.
Na zajęcia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie na terenie naszego powiatu w ciągu 8 m-cy jego trwania zgłosiło się ogółem 23 osób z terenu 7 gmin naszego powiatu. Przy czym, tylko o 12 osobach można powiedzieć, że starały się aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Największą frekwencję na zajęciach odnotowały 4 osoby w tym 2 z gminy Nagłowic, 1 z Jędrzejowa i 1 z Sędziszowa i to te osoby uzyskały zaświadczenia o ukończeniu programu, osiągając wymagane minimum programowe, tj. frekwencja powyżej 60 godzin ). Pozostałe osoby otrzymały zaświadczenia o uczestnictwie w programie - 12 osób albo informację o zgłoszeniu się na zajęcia programu wraz z zaleceniami o kontynuacji uczestnictwa w programie w kolejnej jego edycji.
Ogółem zrealizowano 134 godzin programu – 50 godzin pracy indywidualnej i 84 godz. pracy grupowej.
Spośród osób uczestniczących w br. w programie u 10 zaobserwowano wyraźną poprawę zachowania, u 5 spośród tych osób sytuacja na tyle się poprawiła, że zdecydowano się na zamknięcie NK. Niestety u 8 osób uczestniczących w programie nie nastąpiła żadna zmiana - nadal upijają się awanturują, wpływają kolejne NK. 1 osoba przebywa w ZK, 1 osoba jest poza granicami kraju. Pozostałe 3 osoby, które zgłosiły się na program jednorazowo - nie podlegają monitoringowi ze strony ops- brak z nimi kontaktu. Wszyscy uczestnicy programu mieli możliwość zdobycia albo poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy oraz sposobów jej kontrolowania, jak również zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. W trakcie zajęć uczestnicy mogli uświadomić sobie, że to oni sami są odpowiedzialni za stosowanie przemocy i to tylko od nich zależy, czy przemoc ustanie. Wszyscy uczestnicy programu zostali poinformowani o możliwościach i miejscach skorzystania z działań terapeutycznych, kontynuowania pracy nad zmianą swojego zachowania. Wszystkim uczestnikom przekazano ulotki, broszury z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień oraz informatory z zakresu konsekwencji prawnych stosowania przemocy i adresy i telefony instytucji i placówek świadczących pomoc dla sprawców i ofiar przemocy.

SPOSÓB ORAZ CZAS MONITOROWANIA EFEKTÓW PROGRAMU KOREKCYJNEGO

Program jest monitorowany przez cały czas jego trwania, a po jego zakończeniu – przez okres ok. 3 lat. Monitorowana jest sytuacja rodzinna zarówno uczestników programu i ich rodzin, jak również osób, które zostały skierowane na program, ale się nie zgłosiły. W trakcie trwania programu zachowania sprawców są monitorowane głównie przez terapeutę prowadzącego zajęcia / ankieta diagnostyczna, ocena pracy na zajęciach, listy obecności/, ale też przez specjalistów obecnych na spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych i na grupach roboczych, pracowników socjalnych ops-ów i policję. Na podstawie list obecności i informacji zwrotnych od prowadzącego zajęcia, koordynator programu sporządza sprawozdanie z realizacji programu. Natomiast w oparciu o informacje zwrotne od pracowników socjalnych ops-ów, dokonuje oceny jego efektywności. Prowadzona jest również superwizja pracy terapeuty realizującego program. W br. zrealizowano ogółem 12 godzin superwizji.