Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości


3 października w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie została podpisana umowa dotycząca powstającej właśnie monografii powiatu jędrzejowskiego.

 

Monografia – obejmująca dzieje powiatu jędrzejowskiego od średniowiecza do czasów współczesnych – będzie dziełem naukowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, którzy odpowiedzieli na ofertę Lokalnej Organizacji Turystycznej w Jędrzejowie. Stowarzyszenie to, wspierane przez komórkę Starostwa Powiatowego powołaną do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych, złożyło wniosek do LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” i otrzymało środki na pierwszy etap tworzenia monografii – czyli przeprowadzenie stosownych badań naukowych. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, który od dawna nosił się z zamiarem wydania monografii powiatu jędrzejowskiego.
- Już od dawna w mojej głowie tkwił pomysł, aby zająć się wydaniem monografii powiatu jako całościowego opracowania – mówi starosta jędrzejowski. – Były wydawane książki dotyczące poszczególnych fragmentów działalności, czy okresów historycznych, ale brak jest monografii i to tak napisanej, aby można było ją przeczytać bez trudności ze zrozumieniem naukowego języka. W końcu przyszedł stosowny czas – w przyszłym roku będziemy świętować stulecie niepodległości państwa polskiego, a jednocześnie znalazły się możliwości skorzystania ze środków pozabudżetowych na sfinansowanie tego przedsięwzięcia – podkreśla starosta E. Kaczmarek.
Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej w Jędrzejowie podpisał umowę z naukowcami, którzy już obecnie zajmują się realizacją monografii. Na czele zespołu stoi prof. Adam Massalski (znakomity historyk, były rektor kieleckiego uniwersytetu), który zajmie się okresem po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Poza nim zadanie podjęli dr Cezary Jastrzębski, znany popularyzator historii regionu (m.in. w audycji Radia Kielce „Moc Historii”), którego zadaniem będzie opracowanie części z okresu zaborów oraz dr Beata Wojciechowska, dyrektor Instytutu Historii UJK, która specjalizuje się w zagadnieniach z okresu średniowiecza.
- Z wielką satysfakcją angażujemy się w to wyzwanie. Powiat jędrzejowski ma wspaniałe walory historyczne, sięgające początków kultury polskiej, miał zawsze oddziaływanie na region, kraj, a nawet w skali międzynarodowej. Oprócz historii chcemy pokazać też ogromną wartość przyrodniczą ziemi jędrzejowskiej, warunki fizjograficzne i ludność – wyjaśniał prof. Adam Massalski. – Do połowy grudnia skompletujemy źródła, które są bardzo bogate, prowadzimy kwerendę w archiwach państwowych i diecezjalnym, w bibliotekach, ale także w Muzeum Narodowym. Na lato przyszłego roku powinien być gotowy tekst monografii.
Książka ukaże się drukiem we wrześniu 2018.

Na zdjęciu: moment podpisania umowy. Od lewej: starosta Edmund Kaczmarek, dr Cezary Jastrzębski, prof. Adam Massalski, prezes LOT Rafał Zaczkowski


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w pełni korzysta z możliwości, jakie stwarzają różnego rodzaju programy Unii Europejskiej. Od wielu już lat bierze udział w realizacji projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego, a obecnie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednak najbliższe lata dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 to ogromny postęp jeżeli chodzi o realizację różnorodnych projektów skierowanych do uczniów uczących się w tej placówce.


- Od września w naszej szkole realizowane są cztery projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo dla Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Są to „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”, „Kluczowe zawody – droga do sukcesu! ” oraz druga edycja projektów „Masz staż” i „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” Głównym celem projektów jest podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej ZSP nr 1. Projekty skierowane są do naszych uczniów uczących się w technikum na następujących kierunkach: technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik informatyk , technik ekonomista. Łączna suma wartości realizowanych projektów przekracza 2 mln złotych - mówi dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego Małgorzata Wojtasik.
W projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” poza „Konarskim” bierze jeszcze udział 28 najlepszych szkół technicznych z Województwa Świętokrzyskiego. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, partnerami m.in. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli i uczniów szkół zawodowych oraz wypracowanie modelu współpracy i opracowanie zasad funkcjonowania CKZiU. W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” uczniowie klas informatycznych uczestniczą w dodatkowych zajęciach podnoszących kompetencje matematyczne, informatyczne i naukowo-techniczne oraz z języka obcego w zakresie tematyki zawodowej. Uczniowie mają również możliwość uczestniczyć w warsztatach dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami, jak również w warsztatach z elementami kształcenia dualnego z udziałem przedsiębiorców. Ponadto dla każdego ucznia organizowane są kursy Blended e-learningowe z doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz płatne praktyki i staże. Do celów realizacji projektu utworzono nowoczesną - 15-stanowiskową pracownię komputerową.

Wraz z dwiema innymi szkołami zawodowymi z Końskich i Skarżyska Kamiennej, uczniowie z „Konarskiego” mają możliwość udziału w projekcie "Masz staż". Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych. Każdy uczestnik tego projektu zdobędzie i rozwinie kompetencje cyfrowe, zastosuje i pogłębi wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy podczas stażu u pracodawcy, nabędzie kompetencje kluczowe w zakresie matematyki, posługiwania się językiem angielskim, społeczno-przedsiębiorczym poprzez udział w dodatkowych Kursach Kompetencji Cyfrowych, kursach Kompetencji Kluczowych związanych z matematyką i językiem angielskim i Warsztatach Kompetencji Kluczowych - Społeczno-Przedsiębiorczych. Kurs języka angielskiego zakończy się udziałem w obozie językowym w Polsce, podczas którego uczestnicy w warunkach optymalnych kształtować będę kompetencje społeczne oraz w zakresie języka obcego.
- Należy dodać, że nasz szkoła poza aplikowaniem z RPO stara się zdobywać fundusze również z innych dostępnych źródeł. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły mają możliwość odbywania staży i praktyk u zagranicznych przedsiębiorców. We wrześniu zeszłego roku 60 osobowa grupa uczniów klas technikalnych przebywała na dwutygodniowych płatnych stażach i praktykach w Niemczech w ramach programu ERASMUS+. Na przyszły rok szkolny mamy już przygotowaną kolejną ofertę, w ramach której nasi uczniowie będą mogli wyjechać do Hiszpanii i Włoszech gdzie bezpośrednio u pracodawców z branży informatycznej, ekonomicznej, logistycznej czy hotelarskiej, zdobywać będą jakże ważne na rynku pracy umiejętności praktyczne - mówi dyrektor Małgorzata Wojtasik.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego już od wielu lat stara się zdobywać dostępne fundusze unijne, czego dowodem są minione projekty, wśród których należy choćby wymienić „Szkoła Kluczowych Kompetencji”, „Zawodowy Zawodowiec”, „Hotelarze Przyszłości”, „Targi Przyszłością Regionu”, „Szkoła, staż, praca - Twoja droga do sukcesu!”, „Edukacja zawodowa w Praktyce”. Dzięki nim szkoła została bogato wyposażona w najnowocześniejsze środki dydaktyczne. Uczniowie wzbogacili się o dodatkowe umiejętności zarówno matematyczne, językowe jaki i praktyczne, co skutkuje wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego jaki i zawodowego, który w większości zawodów osiąga 100% wartości.
- Ciekawym i atrakcyjnym projektem, napisanym przez naszych nauczycieli przy współpartnerstwie z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego jest projekt „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”. Projekt ten rozpoczął się w maju w zeszłym roku szkolnym. Biorą w nim udział uczniowie uczęszczających do technikum hotelarskiego. W ramach projektu uczniowie mają możliwość udziału w dodatkowych zajęciach związanych z praktyczną nauką obsługi gości hotelowych, organizacją pracy w różnych pionach zakładu hotelarskiego. Dodatkowo uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego specjalistycznego, oraz zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego – mówi dyrektor Małgorzata Wojtasik.
Projekt „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy” to nie tylko zajęcia teoretyczne. W ramach projektu odbywać się będą liczne wyjazdy edukacyjne do zakładów hotelarskich zlokalizowanych w Kielcach, Krakowie, Solcu Zdrój czy Krynicy Zdrój, oraz wyjazdy edukacyjne na targi turystyczno-hotelarskie m.in. na Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii w Krakowie, Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. Każdy z uczniów będzie miał możliwość uczestniczyć w specjalistycznych kursach kelnerskim, barmańskim, carvingu i baristy, które rozpoczną się już niebawem.
- Należy podkreślić że do celów realizacji projektu zostały utworzone kolejne nowocześnie wyposażone pracownie hotelarskie – do obsługi gościa hotelowego wyposażona w stanowiska komputerowe i w pełni wyposażoną recepcję hotelową, oraz pracownia obsługi konsumenta z podstawowym wyposażeniem gastronomicznym. Dzięki tak bogato wyposażonej pracowni uczniowie będą mogli jeszcze lepiej przygotować się do wykonywania zawodu hotelarza. -mówi dyrektor Małgorzata Wojtasik


Od września w „Konarskim” ruszył również kolejny projekt „Kluczowe zawody – droga do sukcesu! ”. Jest to projekt którego łączna wartość przekracza 800 000 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i wyrównanie szans zawodowych wśród uczniów kierunków informatycznych i logistycznych poprzez nabycie kompetencji kluczowych, zawodowych i upowszechnianie nowoczesnego nauczania oraz nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami poprzez staże zawodowe w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.
- Projekt „Kluczowe zawody – droga do sukcesu! ” skierowany jest do 100 uczniów technikum nr 1 kształcących się i rozpoczynających kształcenie w zawodach technik informatyk, logistyk. Uczniowie uczestniczący w projekcie będą mogli wziąć udział w kursach dobranych indywidualnie do każdego profilu np. Tworzenie aplikacji internetowych i bazy danych MySQL, Sieci komputerowe, Logistyk XXI wieku, Język angielski z elementami słownictwa branżowego, czy Kurs na wózek widłowy. Dla wszystkich uczniów zorganizowane zostaną praktyki i płatne staże w firmach odpowiadającym nauczanym kierunkom. W ramach projektu w szkole zostanie powołany Klub Pasjonatów Fizyki, gdzie młodzież będzie mogła pogłębiać swoją wiedzę z fizyki i matematyki. Szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt, który zwiększy jej atrakcyjność i pozwoli skuteczniej kształcić uczniów. Zostanie utworzona nowoczesna pracownia z 16 stanowiskami komputerowymi – mówi dyrektor Małgorzata Wojtasik. - Jak wiadomo fundusze unijne dają ogromne możliwości jeśli chodzi o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na unowocześnienie i doposażenie szkoły. Umożliwiają również zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez naszych uczniów co daje im większe szanse na rynku pracy. Nasza szkoła stara się aplikować o coraz to większe pieniądze. Projekty w dużej mierze uzupełniają i wzbogacają bogatą ofertę edukacyjną szkoły. Należy dodać, że możliwość uczestnictwa w projektach mają nie tylko obecni uczniowie, kształcący się w naszej szkole, ale również ci którzy rozpoczęli naukę w naszej szkole w tym roku szkolnym.

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zaprasza do udziału w konferencji pt. „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej”, która będzie miała miejsce 27 września 2017 r. w godz. 9:00 – 15:00 w Centrum Kultury w Jędrzejowie, przy Al. J. Piłsudskiego 3.

Wydarzenie to realizowane jest w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskim Forum Pomocy Społecznej.

Głównym celem wydarzenia jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego, jak również prezentacja dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń między różnymi podmiotami ekonomii społecznej. W programie konferencji znajdą się wystąpienia ekspertów na temat realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej oraz budowania współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych służących aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W drugiej części wydarzenia odbędzie się ekspercka debata radiowa pt. „Wartości i korzyści płynące z rozwoju ekonomii społecznej”.

W trakcie Kiermaszu będzie miało miejsce uroczyste podpisanie trójsektorowego porozumienia o partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim z udziałem Pana Adama Jarubasa, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Serdecznie zachęcamy również podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne do zaprezentowania swojej działalności poprzez zorganizowanie stoiska wystawienniczo-informacyjnego w trakcie trwania konferencji. Zgłoszenia podmiotów można dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o przesłanie potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 25 września 2017 r. poprzez wysłanie załączonej karty zgłoszenia udziału e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną. Kartę zgłoszenia udziału można także dostarczyć osobiście do Biura Terenowego ŚOWES w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9/324, 28-300 Jędrzejów.

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji pod numerem tel. 41 230 00 09 lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki: Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej

 

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2016 odnotowano 14.266 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 238 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 636 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.685 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2903 osób poszkodowanych i 61 ofiar śmiertelnych.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

            Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.   (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

 Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Prezes

Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

W załączniku - Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018.

Zapraszamy na koncert do ogrodu Muzeum im. Przypkowskich - w sobotę 16 września o godz. 18.00