Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości


19 kwietnia rozstrzygnięte zostały eliminacje powiatowe XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży  - w tym roku konkurs odbywał sie pod hasłem "25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni".

Komisja konkursowa przyznała nagrody w czterech kategoriach, określonych przez regulamin konkursu.
Wyniki etapu powiatowego konkursu:
Grupa I - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
1. Olaf Wiater - SP Małogoszcz, 2. Daria Łuszczek - SP w Węgleszynie, 3. Szymon Tylek - SP w Słupi; wyróżnienia: Mirosława Mrówka - SP nr 1 w Sędziszowie, Karol Dywoński - SP nr 1 w Sędziszowie.
Grupa II - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
1. Paulina Gryń - SP nr 1 w Sędziszowie, 2. Weronika Derwisz - SP nr 1 w Sędziszowie, 3. Jacek Nawrot - SP w Słupi; wyróżnienia: Aleksandra Jędrychowska - SP w Obiechowie, Olga Tomasik - SP w Pawłowicach.
Grupa III - uczniowie gimnazjów
1. Radosław Gabała - Gimnazjum w Słupi, 2. Magdalena Kalicińska - Gimnazjum w Boleścicach, 3. Kinga Kwiecień - Gimnazjum w Słupi, wyróżnienia: Katarzyna Lis - Gimnazjum w Boleścicach, Wiktoria Trzcińska - Gimnazjum w Sędziszowie.
Grupa IV - uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych (do 18 r.ż.)
1. Patrycja Kosińska, 2. Wiktoria Koman, 3. Wiktoria Blida - wszystkie reprezentują Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Starym Węgrzynowie.
Nagrody ufundowane przez Starowto Powiatowe w Jędrzejowie wręczył zwycięzcom etapu powiatowego starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek.
 

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania jest nowym stowarzyszeniem, które powstało we wrześniu 2015 roku i jest partnerstwem trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Organizacja skupia w swych strukturach rybaków, lokalne stowarzyszenia, gminy, powiaty oraz osoby fizyczne i przedsiębiorców. Stowarzyszenie działa na terenie 18 gmin 3 powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego i koneckiego; Kluczewsko, Krasocin, Radków, Secemin, Moskorzew, Włoszczowa, Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka.

Działalność Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania jest kontynuacją działań zapoczątkowanych przez Lokalną Grupę Rybacką „Między Nidą a Pilicą” oraz „Lokalną Grupę Rybacką Jędrzejowska Ryba”, które to w okresie programowania w latach 2007- 2013 otrzymały na rozwój swoich obszarów budżet w wysokości ponad 33 mln zł. Podczas swojej działalności grupy te przyczyniły się do znaczącego rozwoju obszarów rybackich, jak również do działań ukierunkowanych na pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców wsi, zwiększenia ich zdolności do współpracy i realizacji projektów. Ze względu na chęć bliższej współpracy, oraz większej skuteczności, obie te grupy zainicjowały utworzenie nowego stowarzyszenia o nazwie Świętokrzyska Rybacka LGD.

Świętokrzyska Rybacka LGD opracowała Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, współfinansowanego ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014 – 2020. Doświadczenie członków obu stowarzyszeń zostało wykorzystane w działalności nowopowstałego stowarzyszenia, a w szczególności przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju. W pracę nad LSR zaangażowani byli przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego.  Do tworzenia LSR wykorzystano wnioski  z warsztatów strategicznych, spotkań z rybakami oraz treści badań ankietowych.

LSR jest zaproszeniem do współpracy wszystkich osób, instytucji i środowisk, którym zależy na utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, dynamicznym rozwoju obszarów wiejskich oraz podnoszeniu standardów życia ogółu mieszkańców. Operacje zaproponowane w strategii stanowią wyzwanie dla całej społeczności lokalnej.

Jako nowa organizacja jesteśmy na początku swej drogi w realizowaniu celów i zadań strategii. Jako nadrzędny cel stawiamy sobie szeroko pojętą poprawę jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa. Mamy tu w zamiarze sprzyjać tworzeniu miejsc pracy poprzez inwestycje w sektor rybacki, rozwojowi przedsiębiorczości w otoczeniu sektora rybackiego, propagowaniu dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarze rybackim, współpracy na rzecz obszaru rybackiego.

Aby te zadania zrealizować stowarzyszenie będzie ogłaszać konkursy na wybór projektów do dofinansowania. Liczymy na szerokie zainteresowanie Państwa, jako potencjalnych Beneficjentów PO „Rybactwo i Morze”. Organizacja dysponuje budżetem ogólnym w wysokości 12 mln zł. Aby projekt miał szansę na dofinansowanie musi być zgodny z LSR, wpisywać się w jej cele, być zrealizowanym  na terenie wyżej wymienionych 18 gmin.

Konkursy projektowe dla Beneficjentów będą organizowane na następujące przedsięwzięcia:

  • Różnicowanie działalności rybackiej,
  • Tworzenie punktów przetwórstwa lub punktów bezpośredniej sprzedaży ryb,
  • Podejmowanie działalności gospodarczej,
  • Rozwój działalności gospodarczej,
  • Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego,
  • Tworzenie, rozwój lub wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

 

Beneficjentami stowarzyszenia mogą być: rybacy, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, JST, organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa
i akwakultury.

Zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy.

 

11 kwietnia odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.  Organizatorem eliminacji był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jędrzejowie przy współprac y z jędrzejowską Komendą Powiatową PSP oraz Starostwem Powiatowym.

 

W eliminacjach rywalizowało 24 osoby ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu jędrzejowskiego, które wcześniej zwyciężyły w eliminacjach szkolnych i gminnych.  

Turniej podzielony był na dwa etapy.  Po teście pisemnym młodzież odpowiadała ustnie na bardzo szczegółowe pytania jury z zakresu zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wyniki tegorocznego turnieju: 

Szkoły podstawowe: 1. Kamil Chaja – ZPO Korytnica, 2. Magdalena Waluśkiewicz – SP Węgleszyn, 3. Szymon Nawrot – SP Skroniów.

Gimnazja: 1. Maciej Zapart  - Gimnazjum w Nagłowicach, 2. Jakub Kwiecień – Gimnazjum w Oksie, 3. Magdalena Suchanowska – Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie.

Szkoły ponadgimnazjalne: 1. Norbert Włodarczyk – ZSP nr 1 w Jędrzejowie, 2. Magdalena Wójcicka – LO w Sędziszowie, 3. Dominika Grabowska – LO w Wodzisławiu, 4. Mateusz Słoka – ZSP nr 1 w Jędrzejowie.

Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentować powiat w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 27 kwietnia w Woli Morawieckiej.

Nagrody rzeczowe i dyplomy  dla laureatów ufundował starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, który wręczył je w towarzystwie prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP Janusza Grabka.

 

Agencja ślubna, biuro geodezyjne, sklepy, laboratorium, ekologiczna myjnia parowa, biuro rachunkowe, spływy kajakowe, wykonywanie mebli ze starego drewna  – różnorodność jest ogromna, a to tylko niektóre spośród projektów stworzonych przez mieszkańców naszego powiatu, którzy  aplikowali o środki unijne do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. Łącznie na 39 inicjatyw w naszym powiecie przeznaczono kwotę blisko 5 mln zł.

 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska- GRYF” wraz ze Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie zorganizowały spotkanie dla przedsiębiorców, podczas którego podpisane zostały umowy na realizację projektów  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W imieniu marszałka Adama Jarubasa umowy z przedsiębiorcami podpisywał Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.  Część przedsiębiorców zaczyna dopiero swój własny biznes  - na podjęcie działalności gospodarczej można dostać 75 tys. zł dofinansowania. Większe pieniądze – od 200 do 300 tys. zł można było zdobyć na rozwój już istniejących firm i takie umowy także podpisano.

- Powiat jędrzejowski to pierwszy z powiatów naszego województwa, gdzie podpisano już finalne umowy na realizację projektów z PROW – mówiła Bogusława Wypych, prezes Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. -  Projektowane  przedsięwzięcia to 53 nowe miejsca pracy w powiecie jędrzejowskim.

- Nasze województwo jest najskuteczniejsze, jeśli chodzi o pomoc dla przedsiębiorców – mówił z kolei Piotr Żołądek. – Bardzo ważne są dobre standardy relacji między Urzędem Marszałkowskim a LGD, co ułatwia proces aplikowania o środki. Rozdysponowaliśmy już 240 mln zł dla przedsiębiorstw w ramach pomocy de minimis. W pierwszej turze wpłynęło 650 wniosków, a program ten będzie kontynuowany.

Muzeum w Jędrzejowie ma nowego dyrektora. Po 45 latach pracy na emeryturę odszedł Maciej Przypkowski. Na stanowisku zastąpił go jego syn Jan Przypkowski, który wygrał konkurs ogłoszony przez starostwo powiatowe.

Były kwiaty, uściski i życzenia. Po 41 latach sprawowania funkcji dyrektora Muzeum w Jędrzejowie, na emeryturę przeszedł Piotr Maciej Przypkowski. Na stanowisku zastąpił go jego syn Jan, który liczy, że będzie mógł korzystać z doświadczenia ojca, który pozostanie pracownikiem Muzeum.

- Zostaję na 1/10 etatu i będę pomagał na miarę mojego czasu i możliwości – tłumaczy Maciej Przypkowski, były dyrektor Muzeum w Jędrzejowie.

Jan Przypkowski był jedynym kandydatem, który zgłosił się do konkursu ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie. Nowy dyrektor ma już pomysły na najbliższe lata.

- Myślę, że taką najważniejszą rzeczą, którą chciałbym wdrożyć i rozwinąć to jest edukacja dla najmłodszych – wyjaśnia Jan Przypkowski, nowy dyrektor muzeum w Jędrzejowie.

Pracę byłego już dyrektora komplementuje starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek.

- 41 lat dyrektorowania p. Macieja Przypkowskiego to dobry okres. Współpracowaliśmy przez ostatnie 15 lat i na pewno nie był to czas stracony – zapewnia Edmund Kaczmarek, starosta jędrzejowski.

Na rozpoczęcie pracy nowy dyrektor z rąk ojca otrzymał symboliczną pałeczkę z kości słoniowej, która przekazywana jest w rodzinie Przypkowskich z pokolenia na pokolenie. Imprezie towarzyszyło otwarcie wystawy sztuki współczesnej z zasobów kieleckiego Biura Wystaw Artystycznych.

- Wystawa jest fragmentem naszych zbiorów, które oparte są o dzieła artystów pochodzących z naszego regionu – mówi Stanisława Zacharko-Łagowska, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Nowy dyrektor dotychczas był m.in. kierownikiem Archiwum Fotograficznego i Rysunków Architektonicznych Instytut Sztuki PAN.