Wiadomości


3 października w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie została podpisana umowa dotycząca powstającej właśnie monografii powiatu jędrzejowskiego.

 

Monografia – obejmująca dzieje powiatu jędrzejowskiego od średniowiecza do czasów współczesnych – będzie dziełem naukowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, którzy odpowiedzieli na ofertę Lokalnej Organizacji Turystycznej w Jędrzejowie. Stowarzyszenie to, wspierane przez komórkę Starostwa Powiatowego powołaną do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych, złożyło wniosek do LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” i otrzymało środki na pierwszy etap tworzenia monografii – czyli przeprowadzenie stosownych badań naukowych. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, który od dawna nosił się z zamiarem wydania monografii powiatu jędrzejowskiego.
- Już od dawna w mojej głowie tkwił pomysł, aby zająć się wydaniem monografii powiatu jako całościowego opracowania – mówi starosta jędrzejowski. – Były wydawane książki dotyczące poszczególnych fragmentów działalności, czy okresów historycznych, ale brak jest monografii i to tak napisanej, aby można było ją przeczytać bez trudności ze zrozumieniem naukowego języka. W końcu przyszedł stosowny czas – w przyszłym roku będziemy świętować stulecie niepodległości państwa polskiego, a jednocześnie znalazły się możliwości skorzystania ze środków pozabudżetowych na sfinansowanie tego przedsięwzięcia – podkreśla starosta E. Kaczmarek.
Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej w Jędrzejowie podpisał umowę z naukowcami, którzy już obecnie zajmują się realizacją monografii. Na czele zespołu stoi prof. Adam Massalski (znakomity historyk, były rektor kieleckiego uniwersytetu), który zajmie się okresem po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Poza nim zadanie podjęli dr Cezary Jastrzębski, znany popularyzator historii regionu (m.in. w audycji Radia Kielce „Moc Historii”), którego zadaniem będzie opracowanie części z okresu zaborów oraz dr Beata Wojciechowska, dyrektor Instytutu Historii UJK, która specjalizuje się w zagadnieniach z okresu średniowiecza.
- Z wielką satysfakcją angażujemy się w to wyzwanie. Powiat jędrzejowski ma wspaniałe walory historyczne, sięgające początków kultury polskiej, miał zawsze oddziaływanie na region, kraj, a nawet w skali międzynarodowej. Oprócz historii chcemy pokazać też ogromną wartość przyrodniczą ziemi jędrzejowskiej, warunki fizjograficzne i ludność – wyjaśniał prof. Adam Massalski. – Do połowy grudnia skompletujemy źródła, które są bardzo bogate, prowadzimy kwerendę w archiwach państwowych i diecezjalnym, w bibliotekach, ale także w Muzeum Narodowym. Na lato przyszłego roku powinien być gotowy tekst monografii.
Książka ukaże się drukiem we wrześniu 2018.

Na zdjęciu: moment podpisania umowy. Od lewej: starosta Edmund Kaczmarek, dr Cezary Jastrzębski, prof. Adam Massalski, prezes LOT Rafał Zaczkowski


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w pełni korzysta z możliwości, jakie stwarzają różnego rodzaju programy Unii Europejskiej. Od wielu już lat bierze udział w realizacji projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego, a obecnie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednak najbliższe lata dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 to ogromny postęp jeżeli chodzi o realizację różnorodnych projektów skierowanych do uczniów uczących się w tej placówce.


- Od września w naszej szkole realizowane są cztery projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo dla Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Są to „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”, „Kluczowe zawody – droga do sukcesu! ” oraz druga edycja projektów „Masz staż” i „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” Głównym celem projektów jest podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej ZSP nr 1. Projekty skierowane są do naszych uczniów uczących się w technikum na następujących kierunkach: technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik informatyk , technik ekonomista. Łączna suma wartości realizowanych projektów przekracza 2 mln złotych - mówi dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego Małgorzata Wojtasik.
W projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” poza „Konarskim” bierze jeszcze udział 28 najlepszych szkół technicznych z Województwa Świętokrzyskiego. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, partnerami m.in. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli i uczniów szkół zawodowych oraz wypracowanie modelu współpracy i opracowanie zasad funkcjonowania CKZiU. W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” uczniowie klas informatycznych uczestniczą w dodatkowych zajęciach podnoszących kompetencje matematyczne, informatyczne i naukowo-techniczne oraz z języka obcego w zakresie tematyki zawodowej. Uczniowie mają również możliwość uczestniczyć w warsztatach dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami, jak również w warsztatach z elementami kształcenia dualnego z udziałem przedsiębiorców. Ponadto dla każdego ucznia organizowane są kursy Blended e-learningowe z doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz płatne praktyki i staże. Do celów realizacji projektu utworzono nowoczesną - 15-stanowiskową pracownię komputerową.

Wraz z dwiema innymi szkołami zawodowymi z Końskich i Skarżyska Kamiennej, uczniowie z „Konarskiego” mają możliwość udziału w projekcie "Masz staż". Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych. Każdy uczestnik tego projektu zdobędzie i rozwinie kompetencje cyfrowe, zastosuje i pogłębi wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy podczas stażu u pracodawcy, nabędzie kompetencje kluczowe w zakresie matematyki, posługiwania się językiem angielskim, społeczno-przedsiębiorczym poprzez udział w dodatkowych Kursach Kompetencji Cyfrowych, kursach Kompetencji Kluczowych związanych z matematyką i językiem angielskim i Warsztatach Kompetencji Kluczowych - Społeczno-Przedsiębiorczych. Kurs języka angielskiego zakończy się udziałem w obozie językowym w Polsce, podczas którego uczestnicy w warunkach optymalnych kształtować będę kompetencje społeczne oraz w zakresie języka obcego.
- Należy dodać, że nasz szkoła poza aplikowaniem z RPO stara się zdobywać fundusze również z innych dostępnych źródeł. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły mają możliwość odbywania staży i praktyk u zagranicznych przedsiębiorców. We wrześniu zeszłego roku 60 osobowa grupa uczniów klas technikalnych przebywała na dwutygodniowych płatnych stażach i praktykach w Niemczech w ramach programu ERASMUS+. Na przyszły rok szkolny mamy już przygotowaną kolejną ofertę, w ramach której nasi uczniowie będą mogli wyjechać do Hiszpanii i Włoszech gdzie bezpośrednio u pracodawców z branży informatycznej, ekonomicznej, logistycznej czy hotelarskiej, zdobywać będą jakże ważne na rynku pracy umiejętności praktyczne - mówi dyrektor Małgorzata Wojtasik.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego już od wielu lat stara się zdobywać dostępne fundusze unijne, czego dowodem są minione projekty, wśród których należy choćby wymienić „Szkoła Kluczowych Kompetencji”, „Zawodowy Zawodowiec”, „Hotelarze Przyszłości”, „Targi Przyszłością Regionu”, „Szkoła, staż, praca - Twoja droga do sukcesu!”, „Edukacja zawodowa w Praktyce”. Dzięki nim szkoła została bogato wyposażona w najnowocześniejsze środki dydaktyczne. Uczniowie wzbogacili się o dodatkowe umiejętności zarówno matematyczne, językowe jaki i praktyczne, co skutkuje wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego jaki i zawodowego, który w większości zawodów osiąga 100% wartości.
- Ciekawym i atrakcyjnym projektem, napisanym przez naszych nauczycieli przy współpartnerstwie z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego jest projekt „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”. Projekt ten rozpoczął się w maju w zeszłym roku szkolnym. Biorą w nim udział uczniowie uczęszczających do technikum hotelarskiego. W ramach projektu uczniowie mają możliwość udziału w dodatkowych zajęciach związanych z praktyczną nauką obsługi gości hotelowych, organizacją pracy w różnych pionach zakładu hotelarskiego. Dodatkowo uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego specjalistycznego, oraz zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego – mówi dyrektor Małgorzata Wojtasik.
Projekt „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy” to nie tylko zajęcia teoretyczne. W ramach projektu odbywać się będą liczne wyjazdy edukacyjne do zakładów hotelarskich zlokalizowanych w Kielcach, Krakowie, Solcu Zdrój czy Krynicy Zdrój, oraz wyjazdy edukacyjne na targi turystyczno-hotelarskie m.in. na Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii w Krakowie, Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. Każdy z uczniów będzie miał możliwość uczestniczyć w specjalistycznych kursach kelnerskim, barmańskim, carvingu i baristy, które rozpoczną się już niebawem.
- Należy podkreślić że do celów realizacji projektu zostały utworzone kolejne nowocześnie wyposażone pracownie hotelarskie – do obsługi gościa hotelowego wyposażona w stanowiska komputerowe i w pełni wyposażoną recepcję hotelową, oraz pracownia obsługi konsumenta z podstawowym wyposażeniem gastronomicznym. Dzięki tak bogato wyposażonej pracowni uczniowie będą mogli jeszcze lepiej przygotować się do wykonywania zawodu hotelarza. -mówi dyrektor Małgorzata Wojtasik


Od września w „Konarskim” ruszył również kolejny projekt „Kluczowe zawody – droga do sukcesu! ”. Jest to projekt którego łączna wartość przekracza 800 000 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i wyrównanie szans zawodowych wśród uczniów kierunków informatycznych i logistycznych poprzez nabycie kompetencji kluczowych, zawodowych i upowszechnianie nowoczesnego nauczania oraz nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami poprzez staże zawodowe w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.
- Projekt „Kluczowe zawody – droga do sukcesu! ” skierowany jest do 100 uczniów technikum nr 1 kształcących się i rozpoczynających kształcenie w zawodach technik informatyk, logistyk. Uczniowie uczestniczący w projekcie będą mogli wziąć udział w kursach dobranych indywidualnie do każdego profilu np. Tworzenie aplikacji internetowych i bazy danych MySQL, Sieci komputerowe, Logistyk XXI wieku, Język angielski z elementami słownictwa branżowego, czy Kurs na wózek widłowy. Dla wszystkich uczniów zorganizowane zostaną praktyki i płatne staże w firmach odpowiadającym nauczanym kierunkom. W ramach projektu w szkole zostanie powołany Klub Pasjonatów Fizyki, gdzie młodzież będzie mogła pogłębiać swoją wiedzę z fizyki i matematyki. Szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt, który zwiększy jej atrakcyjność i pozwoli skuteczniej kształcić uczniów. Zostanie utworzona nowoczesna pracownia z 16 stanowiskami komputerowymi – mówi dyrektor Małgorzata Wojtasik. - Jak wiadomo fundusze unijne dają ogromne możliwości jeśli chodzi o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na unowocześnienie i doposażenie szkoły. Umożliwiają również zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez naszych uczniów co daje im większe szanse na rynku pracy. Nasza szkoła stara się aplikować o coraz to większe pieniądze. Projekty w dużej mierze uzupełniają i wzbogacają bogatą ofertę edukacyjną szkoły. Należy dodać, że możliwość uczestnictwa w projektach mają nie tylko obecni uczniowie, kształcący się w naszej szkole, ale również ci którzy rozpoczęli naukę w naszej szkole w tym roku szkolnym.

Zapraszamy na koncert do ogrodu Muzeum im. Przypkowskich - w sobotę 16 września o godz. 18.00

 

Gmina Sędziszów była współgospodarzem piętnastych -  jubileuszowych dożynek powiatu jędrzejowskiego.  Wydarzenie  miało miejsce 27 sierpnia br. w Sędziszowie. 

 

 Tradycyjnie jak to przed wiekami bywało,  rolnicy  na czele z włodarzami powiatu i włodarzami wszystkich dziewięciu gmin,  rozpoczęli  je Mszą Świętą,  w Kościele  Św. App. Piotra i Pawła w Sędziszowie,  którą celebrowali   ks. ks. Edward Giemza ( parafia Św. App. Piotra i Pawła w Sędziszowie )  Stanisław Brzoza (parafia Św. Marcina w Tarnawie)  i  Leszek Sztandera  ( dziekan dekanatu Jędrzejowskiego). Celebrze    przewodniczył  Dziekan Dekanatu Sędziszowskiego  ks. Edmund Nocoń.  W czasie  tej szczególnie podniosłej modlitwy w asyście dożynkowych wieńcy  i złożonego bochna chleba na ołtarzu ,  dziękowano Bogu  za szczęśliwie zebrane plony.  Ksiądz Edward Giemza w wygłoszonej  homilii porównał czas obecnego żniwowania,  gdzie praca rolników jest wspierana rolniczymi maszynami  z czasem  żniw w przeszłości,  kiedy nad każdym  zebranym kłosem pochylały się tylko  ręce chłopa. Nawiązał do znaczenia chleba w naszym codziennym życiu, iż powinniśmy być „dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić  i nakarmić się jeśli jest głodny”.  Słowa te mają szczególne znaczenie w roku Świętego Brata Alberta.

Korowód dożynkowy poprowadzony był przez  Strażacką Orkiestrę Dętą działającą przy SCK w Sędziszowie pod kierownictwem kapelmistrza Piotra Janika. Dalej  w strojnych bryczkach jechali gospodarze i starostowie dożynek,  później długi sznur dożynkowych wieńcy  z delegacjami  i włodarzami wszystkich dziewięciu gmin naszego powiatu. Zamykali go dożynkowi  goście. Miejscem docelowym tego niecodziennego strojnego  przemarszu była Baza TKR,  gdzie odbyła się część obrzędowa tegorocznego święta plonów. Tu powitała uczestników korowodu kapela Stefana Wyczyńskiego   z Lubczy  tradycyjnym utworem „Plon niesiemy plon”

Oficjalnego otwarcia i przywitania zgromadzonych uczestników uroczystości   dokonał Starosta Jędrzejowski  Edmund  Kaczmarek który m.in. mówił; …..  dzisiejszego dnia  połączyła  nas nie tylko radość  świętowania po ciężkiej pracy, ale także potrzeba dziękczynienia Bogu za otrzymany dar spokojnego zebrania tegorocznych  plonów ……”

Obrzęd przekazania chleba został  poprzedzony recytacją wierszy które recytowali Joanna Pikiel i Marceli Lipiec. Chleb przekazali starostowie dożynek Danuta Bronkowska – dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie i Paweł Staniak – rolnik ze wsi Pawłowice gmina Sędziszów . Przekazanie chleba  zostało obtańcowane skocznym oberkiem  przez  9  ( dziewięć gmin powiatu)  młodziutkich  dziewcząt   uczennic  ZS CKP w Krzelowie symbolizujących  młode żniwiareczki. Tegoroczni starostowie dożynek  pochodzą z gminy Sędziszów.

Starościna Danuta Bronkowska  jest absolwentką Technikum Rolniczego w Krzelowie  i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prowadzi własne gospodarstwo rolne,  a ponadto jest dyrektorem Zespołu  Szkół Rolniczych  Centrum Kształcenia Praktycznego  im. Macjeja Rataja w Krzelowie. Szkoła prowadzi 150 ha gospodarstwo pomocnicze,  specjalizujące się w hodowli bydła rasy Holsztyn-fryz. Przeważnie są to krowy mleczne dające rocznie średnio po ok. 6 tys. l. mleka rocznie. W gospodarstwie prowadzona jest także hodowla kilku sztuk koni rasy konik polski. Pani Danuta ma męża i dwie córki. Mówi że w wolnych chwilach których nie ma za dużo lubi zagrać ze swoją córką w tenisa na pobliskich kortach.

Starosta Paweł Staniak  podobnie jest absolwentem Technikum Rolniczego w Krzelowie. Prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 55 ha ,  specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego . Ogółem w zagrodzie jest na ten czas 40 szt bydła rasy simental,  z czego 26 szt krów dojnych.  Podobnie  roczna produkcja od jednej krowy wynosi ok. 6 tys. l. mleka.  Pan Paweł jest członkiem i zarazem sekretarzem Jędrzejowskiej Spółdzielni Mleczarskiej z siedzibą w Wodzisławiu.  Ma żonę i czwórkę  dzieci w wieku szkolnym.

Polska tradycja  przed wiekami zrodziła zwyczaj wyplatania dożynkowych wieńcy  z najbardziej dorodnych kłosów zbóż. Są one podstawowym akcentem dożynkowego świętowania , w majestacie swojej dorodności kłosów,  upiększone polnymi kwiatami – były przekazywane gospodarzom  . Wicie wieńcy to domena delikatnych rąk kobiecych, dzisiaj pieczołowicie kultywowana przez Panie skupione w Kołach Gospodyń Wiejskich.  Uwite aktualnie przez gospodynie  z całego powiatu  na dożynkowym świętowaniu,  zostały wręczone staroście,  wójtom i burmistrzom gmin w asyście  przewodniczących   rad.  

 

Tegoroczny,  główny dożynkowy wieniec dla Starosty Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka    i przewodniczącej Rady Powiatu   uwiły Panie  z KGW Jeżów.  

Z gminy  Imielno  wieniec odebrał wójt Zbigniew Huk i przewodniczący Rady Gminy Jan Grzelec   –  od KGW Motkowice

Z gminy Jędrzejów wieniec odebrał   burmistrz Marcin Piszczek i przewodnicząca Rady Miejskiej  Maria Barańska  –  od KGW Ignacówka,

Z gminy Małogoszcz  wieniec odebrał  burmistrz Jan Głogowski i przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Sanek -  od KGW  Wola  Teresowa

Z gminy Nagłowice  wieniec odebrała  wójt Monika Bolewska i przewodnicząca Rady Gminy Urszula Wojtasik-Kaczmarek   - od  KGW Warzyn,

Z gminy Oksa wieniec odebrał wójt Tadeusz Soboń i przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Bełtowski  - od KGW Węgleszyn Dębina

Z gminy Słupia wieniec odebrał  wójt Krzysztof Nowak i przewodnicząca Rady Gminy Gustawa Trawińska  – od KGW Stary Węgrzynów,

Z gminy  Sobków wieniec odebrał  wójt Tadeusz Domińczak i przewodniczący Rady Gminy Ryszard Dębiński  od  pracownicy świetlic z terenu gminy Sobków,

Z gminy  Wodzisław odebrała  sekretarz gminy Renata Koziara i przewodnicząca Rady Gminy Stanisława Nowak    od KGW Piotrkowice,

Z gminy  Sędziszów  wieniec odebrał burmistrz Wacław Szarek i przewodniczący Rady Miejskiej Adam Mysiara od  KGW Pawłowice.

Ponadto dożynkowe wieńce zostały wręczone gościom uroczystości którzy na co dzień współpracują ze środowiskami naszych wsi . Otrzymali je: Mirosław Pawlak ( prezes ZW Zw. OSP RP w Kielcach) od KGW Mierzyn, Czesław Siekierski   (poseł do Parlamentu Europejskiego)   od KGW Zielonki, Adam Jarubas ( marszałek Woj. świętokrzyskiego)   od KGW Klimontów/Klimontówek,   Agata Wojtyszek (Wojewoda Świętokrzyski) od KGW Łowinia, Antoni Pietkiewicz ( Prezes Fabryki Kotłów Sefako S.A.) od KGW Borszowice,  ks. Edward Giemza ( proboszcz parafii p.w. Św. App Piotra i Pawła w Sędziszowie) od KGM Sędziszów Rynek.

3 września br. w Masłowie k. Kielc odbędą się dożynki wojewódzkie. Powiat jędrzejowski będzie reprezentował wieniec z gminy Imielno,  wykonany przez Panie z KGW Motkowice, który uznano za najładniejszy na tegorocznym święcie dożynkowym naszego powiatu.

Starostwo  Powiatowe w bieżącym roku po raz kolejny przeprowadziło konkurs  pn. „Piękna i Przyjazna Środowisku Wieś Jędrzejowska”.  Uczestnikami konkursu były zgłoszone  (z każdej gminy jedna  )  wsie które wyróżniają się  w swoich działaniach na rzecz dbania o nasze naturalne środowiska, czystość ład i porządek.  Konkurs był  dwuetapowy . Nie wystarczyło  opisać swoje osiągnięcia w formie szerokiej ankiety.    Każda ze zgłoszonych została  poddana wizji  lokalnej przez specjalnie powołaną komisję oceniającą , której zadaniem było sprawdzenie opisanych zdarzeń z wizją lokalną terenu.   Komisja przyznała trzy główne nagrody dla wsi:  Tarnawa (gm. Sędziszów) , Potok Wielki ( gm. Jędrzejów) i Błogoszów (gm. Oksa) . W nagrodę sołtysi wymienionych sołectw otrzymali dla wsi dyplom i kluczyki do  kosiarki samojezdnej.

Pozostałe zgłoszone  miejscowości otrzymały wyróżnienia.  Były to  miejscowości Sobków, Lubcza, Mieronice, Deszno, Wywła,  Formą wyróżnienia były  kosy spalinowe do trawy . Nagrody i wyróżnienia wręczyli w imieniu samorządu powiatowego  starosta Edmund Kaczmarek i przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Kubas Samociuk.  

Dla wszystkich obecnych wystąpiły zespoły Kół Gospodyń Wiejskich, a także Zespół "Juhas", a do tańca zagrała grupa "Gest".

Ewa Kubas-Samociuk

 

Fot.Krzysztof Nowak

 

Powiat Jędrzejowski  uczestniczył w  VIII Europejskich Targach Produktów Regionalnych w Zakopanem. To już kolejny rok współpracy między obydwoma powiatami - jędrzejowskim i tatrzańskim.

 

Podczas oficjalnego otwarcia Dnia Powiatu Jędrzejowskiego w Zakopanem Ewa Kubas-Samociuk - przewodnicząca Rady Powiatu oraz Paweł Olszak  naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury, wspierani przez radną powiatową Mariannę Baran,  przybliżyli walory naszego powiatu,  zapraszając turystów do odwiedzenia ziemi, gdzie rzeka Nida niczym wstęga wije się wśród kolorowych pól i zielonych łąk.

Panie z Kół Gospodyń Wiekjskich z Korytnicy gm. Sobków, Węgleszyna-Dębiny gm. Oksa, Marianowa i Tarnawy gm. Sędziszów  przygotowały tradycyjne potrawy i produkty spożywcze. Wystawione zostały również stoiska z wyrobami rękodzieła oraz kowalstwa artystycznego.

Całość spotkania uświetniły występy "Korytniczanek" oraz Kapeli Rodzinnej Całków z Zielonek.

Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem turystów polskich i zagranicznych i były doskonałą okazją do promocji Powiatu Jędrzejowskiego.