Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

zsp 001aZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. generała Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie w przyszłym roku obchodzić będzie 90-lecie szkolnictwa zawodowego. Początkowo szkoła kowalstwa, sukcesywnie z rozwojem mechaniki, automatyki i techniki ulegała szeregom przekształceń.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie to największa szkoła w powiecie i jedna z pierwszych największych w województwie świętokrzyskim. Od 20 lat nosi imię generała Roweckiego „Grota”, kształci na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, proponując uczniom bogatą ofertę edukacyjną.

- Jeśli chodzi o kierunki technikalne to kształcimy w dziewięciu kierunkach. Najbardziej wzięte kierunki to technik żywności i usług gastronomicznych, technik budownictwa, technik mechatronik, technik mechanik pojazdów samochodowych, technik-hotelarz, informatyk i elektryk. Oferta jest bardzo bogata – mówi Jolanta Jędrzejewska, dyrektor ZSP nr 2 w Jędrzejowie.

Placówka współpracuje z Politechniką Świętokrzyską oraz posiada szereg porozumień z największymi zakładami produkcyjnymi z powiatu jędrzejowskiego, takimi jak Elgór, Vanstar, Clean Tech, Kartel czy Famet. Od tego roku szkoła posiada porozumienie z Izbą Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, co pozwoli na kształcenie uczniów w formie klasowej oraz kursowej.

IMG 8070Od grudnia 2015 r. w powiecie jędrzejowskim jest realizowane szkolenie dla pracowników jednostek pomocy społecznej „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa kadr pomocy społecznej”. Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie własnego bezpieczeństwa w kontakcie z niebezpiecznym petentem i/lub poradzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wymagających interwencji służb zewnętrznych, w tym policji.

Szkolenie to jest odpowiedzią na apel, jaki wystosował Minister Pracy i Polityki Społecznej do przedstawicieli samorządów o podjęcie działań w środowisku lokalnym w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy pracowników pomocy społecznej. Apel ten był wynikiem współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Komendą Główną Policji, która została podjęta w związku z tragicznymi wydarzeniami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie, gdzie niezadowolony klient pomocy społecznej dokonał fizycznego ataku na pracownice ośrodka – oblał je benzyną i podpalił, pozbawiając je życia.
W obliczu tych wydarzeń, jak również z uwagi na fakt coraz częstszych napaści na pracowników pomocy społecznej, zarówno fizycznej, jak i słownej / w miejscach pracy i w środowisku, podczas wykonywania obowiązków służbowych, np. przeprowadzania wywiadu środowiskowego / powołano Zespół stanowiący reprezentację środowiska pomocy społecznej / przedstawiciele Rady Pomocy Społecznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej „Razem”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych, Polskiej Federacji Związkowej Pracowników socjalnych i Stowarzyszenia Ośrodków Pomocy Społecznej „Forum”/ oraz przedstawicieli Ministerstwa.
Efektem pracy Zespołu było wypracowanie procedur postępowania gwarantujących tej grupie zawodowej bezpieczne wykonywanie swojej pracy. M.in. dokonano zmian w zapisie ustawy o pomocy społecznej poprzez umożliwienie uczestnictwa drugiego pracownika podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego lub podejmowaniu interwencji, a także zapewnienie asysty Policji lub Straży Miejskiej przy wykonywaniu przez pracowników socjalnych obowiązków służbowych. Zwrócono również uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom pomocy społecznej w ich miejscach pracy, pod kątem bezpiecznej ewakuacji lub montowania „przycisków bezpieczeństwa”. Kluczowym ustaleniem była również organizacja szkoleń dla pracowników pomocy społecznej na szczeblu lokalnym, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ich pracy.
W naszym powiecie, zgodnie z ustaleniami, szkolenie jest realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach i Komendę Powiatową Policji w Jędrzejowie ( które są odpowiedzialne za merytoryczną stronę szkolenia) we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, które z kolei zabezpiecza część organizacyjną szkolenia ( salę i wyposażenie ), zajmuje się rekrutacją osób do szkolenia oraz sporządza informacje i sprawozdania z realizacji szkolenia do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Szkolenie jest podzielone na dwie części – część teoretyczną, podczas której uczestnicy szkolenia dowiadują się więcej na temat kompetencji i zadań policji oraz możliwych sposobów obrony własnej, w tym o stosowaniu takich narzędzi jak paralizatory i gaz do obrony. Prowadzący – przedstawiciel KPP w Jędrzejowie i psycholog policyjny z KWP w Kielcach uświadamiali uczestników szkolenia o niebezpieczeństwach czyhających w pomieszczeniach, w których się pracuje, np. kraty w oknach i drzwiach, ślepe pokoje, klucze w drzwiach. Zwracali uwagę na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej poprzez konieczność montażu przycisków bezpieczeństwa, wyposażenia pracowników w bezpieczne i zgodne z prawem narzędzia obrony – gaz, paralizator. Mediator policyjny z KWP w Kielcach prezentuje praktyczne możliwości prowadzenia rozmowy podczas interwencji albo sytuacji kryzysowej / kiedy klient jest niezadowolony, wzburzony, agresywny, pod wpływem alkoholu / do czasu przyjazdu służb specjalistycznych: policji, straży miejskiej, pracowników medycznych lub negocjatorów.
PCPR prowadzi również monitoring i ewaluację szkolenia, na podstawie opracowanych ankiet oraz w bezpośrednich rozmowach z uczestnikami na temat szkolenia, sposobu jego prowadzenia i zawartości merytorycznej, przydatności przekazanych w trakcie szkolenia treści i nabytych umiejętności oraz pod kątem oczekiwań. Zarówno z informacji zwrotnych w postaci opracowanych ankiet, jak i z bezpośrednich rozmów z uczestnikami i prowadzącymi szkolenie wynika, że pozytywnie odbierają szkolenie, uważają jego przeprowadzenie za bardzo przydatne. Uczestnicy w trakcie szkolenia zadawali wiele pytań, omawiali własne przykłady. Zwłaszcza część praktyczna szkolenia – symulacje sytuacji kryzysowych - cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy szkolenia oczekują kolejnych edycji szkolenia, rozbudowanej części praktycznej – w tym wprowadzenia elementów z samoobrony.
W ramach w/w szkolenia odbyły się już cztery spotkania (w tym 3 w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, 1 w MGOPS w Małogoszczu ), podczas których przeszkolono 57 pracowników pomocy społecznej ( w tym: z 9-ciu gminnych ośrodków pomocy społecznej naszego powiatu, z 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych, koordynatorzy pieczy zastępczej i terapeuta realizujący na zlecenie PCPR programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie ). Planowane są jeszcze przynajmniej 2 albo 3 spotkania, dla pozostałych pracowników socjalnych oraz dla kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

 

(PCPR)

logoDwie jędrzejowskie szkoły ponadgimnazjalne: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego otrzymały tytuł "Wiarygodnej Szkoły".

Kapituła Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła zaliczyła te dwie szkoły ponadgimnazjalne w naszym powiecie do elitarnego grona. Program ma charakter ogólnopolski, natomiast został opracowany z podziałem na poszczególne powiaty.

Program dedykowany jest szkołom, które przede wszystkim osiągają wysoki wskaźnik EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Jest to wskaźnik opracowywany przy współpracy z Ministerstwem Edukacji przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wskaźnik ten dotyczy porównania wyników maturalnych z egzaminami gimnazjalnymi. W ten sposób wykazuje się, jaką efektywność/postęp dany uczeń wykonał w szkole.

Dodatkowo pod uwagę brane jest także Kryterium Bazy oraz Bezpieczeństwa. Szkoła wykazywać musi wysokie standardy w tych obszarach. W związku z tym, uczestnictwo w Programie uzależnione jest od pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji. Szkoła może zdobyć dodatkowe punkty za udział w wielu projektach unijnych bądź jeśli prowadzi swoje autorskie projekty. Punktowana jest także ciekawa i innowacyjna baza oraz wszelkiego rodzaju działania prowadzone przez szkołę w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.

P105053611 marca odbył się powiatowy turniej halowej piłki siatkowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorzy imprezy to: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Związek Stowarzyszeń Sportowych, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie
W sportowej rywalizacji udział wzięły cztery drużyny:
- I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku –Zdroju.

Rozegrano sześć meczy w systemie „każdy z każdym”; wyniki:
1. ZSP Nr 1 Busko - Zdrój - Z SP Nr 1 w Jędrzejowie, wynik – 2:0,
2. ZSP Nr2 w Jędrzejowie - I LO w Jędrzejowie, wynik - 0:2,
3. ZSP Nr 2 w Jędrzejowie – ZSP Nr 1 w Busko -Zdroju, wynik - 0:2,
4. I LO w Jędrzejowie – ZSP Nr 1 w Jędrzejowie, wynik- 2:0,
5. ZSP Nr 2 w Jędrzejowie – ZSP Nr 1 w Jędrzejowie, wynik- 0:2,
6. I LO w Jędrzejowie – ZSP Nr1 w Busko - Zdroju, wynik - 2:1.
Mecze sędziowała - Ewelina Gniazdo.

P1050502

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1 miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im .Mikołaja Reja w Jędrzejowie,
2 miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjanych Nr1 w Busku Zdroju,
3 miejsce - Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w
Jędrzejowie,
4 miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie.
Puchary i dyplomy dla każdej z drużyn ufundował patron turnieju: Edmund Kaczmarek – starosta jędrzejowski. Nagrody wręczyli: Janusz Grabek – wicestarosta i Marek Zygan – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im M. Reja w Jędrzejowie
Organizatorzy przyznali też nagrody indywidualne. Najlepszymi zawodniczkami w turnieju zostały:
- Aleksandra Socha- grająca w drużynie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Busku
Zdroju,
- Sara Krzysztofik - grająca w drużynie I LO w Jędrzejowie,
- Dominika Sęk – grająca w drużynie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Jędrzejowie,
- Aneta Pazera – grająca w drużynie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Jędrzejowie.
Wszystkie najlepsze zawodniczki otrzymały statuetki ufundowane prze Radę Rodziców I LO w Jędrzejowie, a wręczyła je Ewelina Jaros.
Każdy opiekun - trener otrzymał koszulkę z logo powiatu jędrzejowskiego.
Organizatorzy dziękują dyrekcji I LO im. Mikołaja Reja, p. Ewelinie Jaros oraz Piekarni Łukasza Świerkowskiego za pomoc w zorganizowaniu turnieju.

K. Nowakowski

foto zsp1azTen rok dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie obfituje w wiele sukcesów. Placówkę doceniono w wielu prestiżowych rankingach, co pokazuje, że szkoły z mniejszych miejscowości mogą śmiało konkurować z tymi z większych aglomeracji.

Jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie placówka funkcjonuje na rynku edukacyjnym od 2002 roku. Przez ten czas odniosła wiele sukcesów i wciąż buduje wizerunek dobrej marki. W tym roku szkoła zajęła szóste miejsce w województwie w rankingu „Perspektyw”.

- Ranking „Perspektyw” jest dla edukacji dość ważny. To czasopismo co roku klasyfikuje wszystkie szkoły na terenie Polski pod względem zdawalności egzaminów zawodowych, egzaminów maturalnych. Ten ranking dotyczy zarówno liceów, jak i techników. Nam się udało zająć szóste miejsce w województwie świętokrzyskim w tym roku, jeśli chodzi o ranking techników – mówi Elżbieta Grad, wicedyrektor szkoły.

Kolejne tegoroczne wyróżnienie to piąte miejsce w Polsce w zawodzie technik-informatyk. Na ten sukces złożyła się, między innymi, stuprocentowa zdawalność egzaminu zawodowego uczniów kończących ten kierunek.

- To bardzo cieszy nie tylko nas, ale myślę, że przede wszystkim uczniów, bo to oni zapracowali na ten sukces. Na sukces szkoły składa się wiele czynników – uczniowie, ale i kompetentni i zaangażowani nauczyciele, wspaniałe wyposażenie szkoły. W naszej szkole mamy pracownie wyposażone do każdego z nauczanych zawodów oraz pracownie językowe oraz biologiczno-chemiczne, jak w każdej szkole – mówi Elżbieta Grad.

Placówce udało się także uzyskać tytuł „Wiarygodnej Szkoły”.

- Tutaj brano pod uwagę miejsce w tak zwanym EWD – Edukacyjnej Wartości Dodanej, czyli porównanie wiadomości uczniów „na wejściu” i „na wyjściu”, po gimnazjum i po ukończeniu technikum. Nasi absolwenci i szkoła znalazła się w takim gronie, gdzie uznano ją za szkołę sukcesu – mówi Elżbieta Grad.

Dyrekcja ma nadzieję, że liczne sukcesy przełożą się na frekwencję i zainteresowanie ofertą edukacyjną placówki.