Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

szkol wodzZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu od 2004 roku prowadzi kształcenia w tak zwanych klasach mundurowych. Wprowadzone w ramach innowacji pedagogicznej kształcenie szybko okazało się sukcesem.W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu wchodzi Liceum Ogólnokształcące i Policealna Szkoła dla Dorosłych. Klasy militarno – sportowe i policyjno – prawne kształcą młodzież w zakresie przygotowania do pracy w tzw. służbach mundurowych.

- Klasy mundurowe przeznaczone są dla ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w wojsku, policji czy straży pożarnej – wyjaśnia Tadeusz Mendrala, dyrektor ZSP w Wodzisławiu.

Aktualnie w szkole w klasach mundurowych uczy się ponad sto osób. Wielkim atutem szkoły jest własny internat, co pozwala młodzieży zamiejscowej znaleźć zakwaterowanie w komfortowych warunkach.

W ramach innowacji pedagogicznych szkoła współpracuje z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na Bukówce w Kiecach. Młodzież zapoznaje się z bronią i sprzętem. Prowadzone jest szkolenie strzeleckie, co ważne, w profesjonalnej strzelnicy tuż przy szkole.

- To prawda, że nie każda szkoła może się pochwalić zajęciami na strzelnicy, która znajduje się przy szkole – mówi z dumą Andrzej Malec nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa dodaje:
- Uczniowie nie muszą kupować śrutu, ani innego sprzętu potrzebnego na nauki strzelania, wszystko zapewnia gmina.

Powiedzenie „za mundurem panny sznurem” w przypadku ZSP w Wodzisławiu, przynajmniej w część dotyczącej dziewcząt, się nie sprawdza. Do szkoły uczęszcza wiele uczennic, a ich tężyzna fizyczna wzbudza podziw.

Do wszystkich zalet, które niewątpliwie szkoła oferuje możemy dodaj jeszcze jedną – bardzo ważną: atmosferę. Rzadko się zdarza, by relacje między uczniami i nauczycielami były tak przyjazne.

Źródło: http://www.tvswietokrzyska.pl/jedrzejow/wiadomosci/wodzislaw/item/16818-za-mundurem-inie-tylko.html

krewNa kolejną akcję honorowego oddawania krwi zapraszają organizatorzy: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym.

Akcja odbędzie się w poniedziałek 9 maja w godzinach 9-12 w Starostwie Powiatowym przy ul. Armii Krajowej 9 (internat).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejowie informuje, że od dnia 28 kwietnia 2016 r. wznawia realizację POWIATOWEGO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNE GO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.

Program jest przeznaczony dla osób stosujących przemoc z terenu wszystkich gmin powiatu jędrzejowskiego. Program ma charakter otwarty, tzn., że na zajęcia są przyjmowane nowe osoby przez cały okres jego trwania.
Zajęcia będą się odbywały w każdy czwartek od godziny 15:00 do 18:00 w budynku Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie, przy ul. Dygasińskiego 96a.
Zajęcia będą prowadzone przez terapeutkę – specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas tych zajęć uczestnicy programu mają możWznowienie programuliwość zdobycia albo poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy, nauczenia się sposobów jej kontrolowania, jak również zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat rozpoznawania u siebie zachowań, które są zachowaniami przemocowymi. Ponadto, dowiadują się jakie konsekwencje stosowania przez nich przemocy ponoszą ich rodziny, zwłaszcza dzieci, a także jakie czekają ich samych konsekwencje prawne, jeśli nadal będą trwali w sytuacji stosowania przemocy.
Uczestnicy są również informowani o możliwościach i miejscach skorzystania z dalszych działań terapeutycznych, kontynuowania pracy nad zmianą swojego zachowania.
Osoby zainteresowane udziałem w w/w programie prosimy o zgłoszenie się do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, albo bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B lub pod numerem telefonu ( 41 ) 3863600, pod którym można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat realizowanego programu.

 

EFEKTY PROWADZENIA PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM w 2015 r.

Z terenu powiatu zostało zgłoszonych do programu 74 osoby, z tego 63 osoby przez gminne zespoły interdyscyplinarne, 10 osób przez Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy NZOZ w Jędrzejowie, 1 osoba przez kuratorską służbę sądową, 1 osoba zgłosiła się sama. Udokumentowało sądowe wskazania do uczestnictwie w programie w sumie 3 osoby. Najwięcej zgłoszeń do programu było z gminy Jędrzejów – 27, drugą w kolejności gminą o największej liczbie zgłoszeń i wydanych skierowań była gmina Nagłowice – 17 osób. Następnie gmina Słupia - 9 osób, gmina Imielno – 7 i gmina Małogoszcz – 6 osób. Pozostałe gminy: Oksa, Wodzisław i Sędziszów zgłosiły od 4 do 2 osób. Ogółem wydano 74 skierowania.
Na zajęcia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie na terenie naszego powiatu w ciągu 8 m-cy jego trwania zgłosiło się ogółem 23 osób z terenu 7 gmin naszego powiatu. Przy czym, tylko o 12 osobach można powiedzieć, że starały się aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Największą frekwencję na zajęciach odnotowały 4 osoby w tym 2 z gminy Nagłowic, 1 z Jędrzejowa i 1 z Sędziszowa i to te osoby uzyskały zaświadczenia o ukończeniu programu, osiągając wymagane minimum programowe, tj. frekwencja powyżej 60 godzin ). Pozostałe osoby otrzymały zaświadczenia o uczestnictwie w programie - 12 osób albo informację o zgłoszeniu się na zajęcia programu wraz z zaleceniami o kontynuacji uczestnictwa w programie w kolejnej jego edycji.
Ogółem zrealizowano 134 godzin programu – 50 godzin pracy indywidualnej i 84 godz. pracy grupowej.
Spośród osób uczestniczących w br. w programie u 10 zaobserwowano wyraźną poprawę zachowania, u 5 spośród tych osób sytuacja na tyle się poprawiła, że zdecydowano się na zamknięcie NK. Niestety u 8 osób uczestniczących w programie nie nastąpiła żadna zmiana - nadal upijają się awanturują, wpływają kolejne NK. 1 osoba przebywa w ZK, 1 osoba jest poza granicami kraju. Pozostałe 3 osoby, które zgłosiły się na program jednorazowo - nie podlegają monitoringowi ze strony ops- brak z nimi kontaktu. Wszyscy uczestnicy programu mieli możliwość zdobycia albo poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy oraz sposobów jej kontrolowania, jak również zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. W trakcie zajęć uczestnicy mogli uświadomić sobie, że to oni sami są odpowiedzialni za stosowanie przemocy i to tylko od nich zależy, czy przemoc ustanie. Wszyscy uczestnicy programu zostali poinformowani o możliwościach i miejscach skorzystania z działań terapeutycznych, kontynuowania pracy nad zmianą swojego zachowania. Wszystkim uczestnikom przekazano ulotki, broszury z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień oraz informatory z zakresu konsekwencji prawnych stosowania przemocy i adresy i telefony instytucji i placówek świadczących pomoc dla sprawców i ofiar przemocy.

SPOSÓB ORAZ CZAS MONITOROWANIA EFEKTÓW PROGRAMU KOREKCYJNEGO

Program jest monitorowany przez cały czas jego trwania, a po jego zakończeniu – przez okres ok. 3 lat. Monitorowana jest sytuacja rodzinna zarówno uczestników programu i ich rodzin, jak również osób, które zostały skierowane na program, ale się nie zgłosiły. W trakcie trwania programu zachowania sprawców są monitorowane głównie przez terapeutę prowadzącego zajęcia / ankieta diagnostyczna, ocena pracy na zajęciach, listy obecności/, ale też przez specjalistów obecnych na spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych i na grupach roboczych, pracowników socjalnych ops-ów i policję. Na podstawie list obecności i informacji zwrotnych od prowadzącego zajęcia, koordynator programu sporządza sprawozdanie z realizacji programu. Natomiast w oparciu o informacje zwrotne od pracowników socjalnych ops-ów, dokonuje oceny jego efektywności. Prowadzona jest również superwizja pracy terapeuty realizującego program. W br. zrealizowano ogółem 12 godzin superwizji.

DSC03889Maciej Zapart ze Szkoły Podstawowej w Nagłowicach, Julia Trela z Gimnazjum w Oksie i Sebastian Jaworski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie zwyciężyli w eliminacjach powiatowych 39. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczniowie będą reprezentować powiat jędrzejowski w eliminacjach wojewódzkich konkursu.


Eliminacje przeprowadzone zostały 12 kwietnia w jędrzejowskiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W turnieju udział wzięli zwycięzcy eliminacji gminnych w kategorii szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – w sumie 26 osób.
Organizatorzy powiatowych eliminacji to: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jędrzejowie i Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie.

Wyniki turnieju:
Szkoły podstawowe
I. Maciej Zapart ze Szkoły Podstawowej w Nagłowicach.
II. Bartłomiej Kośmider ze Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim
III. Mateusz Włodarczyk ze Szkoły Podstawowej w Małogoszczu
Gimnazja:
I. Julia Trela z Gimnazjum w Oksie
II. Magdalena Suchanowska z Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie
III. Sebastian Gil z Gimnazjum w Mierzwinie
Szkoły ponadgimnazjalne:
I. Sebastian Jaworski z ZSP nr 1 w Jędrzejowie
II. Magdalena Wójcicka z LO w Sędziszowie
III. Krzysztof Lis z LO w Małogoszczu.

Turniej przeprowadziła komisja w składzie:
Przewodniczący – st.kpt. Daniel Gierka – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Jędrzejowie
Sekretarz – dh Zbigniew Węglowski – Sekretarz ZOP ZOSP RP w Jędrzejowie,
Członkowie: kpt. Piotr Miarecki z KP PSP w Jędrzejowie, druh Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jędrzejowie, druh Marian Dudek z Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jędrzejowie, druh Tadeusz Soboń – Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży przy ZOP ZOSP RP w Jędrzejowie.

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez starostę jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka, które fundator wręczył osobiście.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej oraz organizacji ochrony przeciwpożarowej.

DSC03902

DSC03880W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie odbył się Powiatowy Turniej Koszykówki Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych, pod patronatem starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka.

Uroczystego otwarcia Turnieju Koszykówki dokonał Władysław Równicki – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie.
Zabierając głos powitał wszystkie drużyny chłopców przybyłe na turniej wraz z opiekunami. Dalej mówił, że cieszy się bardzo, że szkoła może gościć wiele młodych zawodników z naszego powiatu, a także z Buska Zdroju.
Organizatorzy:
- Powiat Jędrzejowski - Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie,
- Powiatowy Związek Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Im. księdza Stanisława Konarskiego w
Jędrzejowie,
- I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie.
W sportowej rywalizacji udział wzięło trzy drużyny:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. księdza Stanisława Konarskiego w
Jędrzejowie,
- I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku –Zdroju.
Rozgrywki - rozegrano 3 mecze / w systemie „każdy z każdym”/:
1. I LO w Jędrzejowie - Z SP Nr 1 w Jędrzejowie, wynik – 36:21,
2. I LO w Jędrzejowie - ZSP Nr1 w Busku-Zdroju, wynik - 37:36,
3. ZSP Nr 1 w Jędrzejowie – ZSP Nr 1 w Busku- Zdroju, wynik - 17:39.
Zajęte miejsca:
1 miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im .Mikołaja Reja w Jędrzejowie,
2 miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Busku Zdroju,
3 miejsce - Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w
Jędrzejowie.
Najlepszym zawodnikiem w tym turnieju został Kamil Ząbkiewicz – uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju.
Mecze sędziował - Grzegorz Kij.
Puchary, dyplomy i statuetkę dla najlepszego zawodnika ufundował starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, który - wraz z dyrektorem Władysławem Równickim - wręczył nagrody na zakończenie spotkania.

Dziękuję serdecznie za pomoc w organizowaniu tych zawodów - Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie oraz nauczycielom wychowania fizycznego za pomoc w zorganizowaniu tych zawodów sportowych.
Kieruję również serdeczne podziękowania do trenerów i opiekunów poszczególnych drużyn.
Dziękuję serdeczne Krzysztofowi Nowakowi – inspektorowi z Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za pomoc techniczną i organizacyjną w trakcie przebiegu zawodów sportowych.


Kazimierz Nowakowski