Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

zsp sedzZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie to placówka, która w rozstrzygniętym niedawno konkursie „Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły”, organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej została laureatem. Co jest w tej szkole, że wybija się ponad przeciętność? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Już na pierwszy rzut oka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie wzbudza zaufanie. Kameralne sale, usytuowanie szkoły, a także przyjazna dyrekcja, to wszystko wpływa na kapitalną atmosferę. Powstanie szkoły datuje się na rok 1945.

Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć szkoły. Jednak ostanie lata placówka może zaliczyć do szczególnie udanych. 

- W branży technik mechanik jesteśmy obecnie sklasyfikowani na dziewiątym miejscu w kraju. W ubiegłym roku szkoła została wyróżniona przez Ministra Gospodarki za efektywna współpracę z pracodawcami oraz środowiskiem lokalnym  - informuje TVŚ dyrektor szkoły, Leszek Szkliniarz.

Świętokrzyski Klaster Edukacji Zawodowej powstał między innymi z inicjatywy ZSP w Sędziszowie. 

I sto lat nau Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie powstało w latach dwudziestych minionego wieku. Początkowo gimnazjum żeńskie, wybudowane z pozostałości cerkwi, która stała w miejscu szkolnego boiska, a od końca lat czterdziestych w ramach centralnej reformy oświaty, w placówce wprowadzono jednolite liceum ogólnokształcące.

Od prawie stu lat I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie kształci młodzież, która z dużym powodzeniem zdaje maturę na bardzo wysokim poziomie. W ofercie edukacyjnej placówki znajdziemy klasy o profilu matematycznym, matematyczno-przyrodniczym, medyczno-przyrodniczym, językowo-medialnym, humanistyczno-prawnym oraz ogólnym.

- W zależności od kierunku, jaki mamy, poszerzone są przedmioty, czy to matematyka, czy biologia, chemia, fizyka. Staramy się spełniać zapotrzebowanie, jakiego oczekują od nas uczniowie, bo to oni mają największy wpływ na to, jakie te kierunki są – mówi Marek Zygan, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie.

Dużym sukcesem szkoły jest udział uczniów w wielu olimpiadach przedmiotowych oraz wysoki poziom zdawalności matematyki na poziomie rozszerzonym na egzaminach maturalnych. Na szczególną uwagę zasługuje bogato wyposażona biblioteka, w której znajdziemy ponad pięć i pół tysiąca tytułów.

- Mamy od ośmiu lat sponsora, naszego absolwenta, pana profesora Stanisława Gomułkę, który niezależnie od naszych możliwości finansowych i organu prowadzącego, jakim jest starostwo, bardzo nas wspomaga. Biblioteka, na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, została zasilona kwotą ponad 150 tysięcy złotych. Ostatnio, w związku z nową postawą programową, Pan Profesor zadeklarował zakup wszystkich materiałów potrzebnych do przedmiotów zdawanych na maturze – mówi Marek Zygan.

W przyszłości placówka chce zwiększyć promocję szkoły oraz utrzymać wysoki poziom nauczania.

- Plany, to przede wszystkim, robić swoje. Robić to na jak najwyższym poziomie, ku zadowoleniu uczniów – mówi dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie.

W 2016 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie otrzymało tytuł „Wiarygodnej szkoły”, który jest wynikiem osiągnięcia wysokiego wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej.

 

 

zsp 001aZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. generała Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie w przyszłym roku obchodzić będzie 90-lecie szkolnictwa zawodowego. Początkowo szkoła kowalstwa, sukcesywnie z rozwojem mechaniki, automatyki i techniki ulegała szeregom przekształceń.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie to największa szkoła w powiecie i jedna z pierwszych największych w województwie świętokrzyskim. Od 20 lat nosi imię generała Roweckiego „Grota”, kształci na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, proponując uczniom bogatą ofertę edukacyjną.

- Jeśli chodzi o kierunki technikalne to kształcimy w dziewięciu kierunkach. Najbardziej wzięte kierunki to technik żywności i usług gastronomicznych, technik budownictwa, technik mechatronik, technik mechanik pojazdów samochodowych, technik-hotelarz, informatyk i elektryk. Oferta jest bardzo bogata – mówi Jolanta Jędrzejewska, dyrektor ZSP nr 2 w Jędrzejowie.

Placówka współpracuje z Politechniką Świętokrzyską oraz posiada szereg porozumień z największymi zakładami produkcyjnymi z powiatu jędrzejowskiego, takimi jak Elgór, Vanstar, Clean Tech, Kartel czy Famet. Od tego roku szkoła posiada porozumienie z Izbą Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, co pozwoli na kształcenie uczniów w formie klasowej oraz kursowej.

IMG 8070Od grudnia 2015 r. w powiecie jędrzejowskim jest realizowane szkolenie dla pracowników jednostek pomocy społecznej „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa kadr pomocy społecznej”. Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie własnego bezpieczeństwa w kontakcie z niebezpiecznym petentem i/lub poradzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wymagających interwencji służb zewnętrznych, w tym policji.

Szkolenie to jest odpowiedzią na apel, jaki wystosował Minister Pracy i Polityki Społecznej do przedstawicieli samorządów o podjęcie działań w środowisku lokalnym w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy pracowników pomocy społecznej. Apel ten był wynikiem współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Komendą Główną Policji, która została podjęta w związku z tragicznymi wydarzeniami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie, gdzie niezadowolony klient pomocy społecznej dokonał fizycznego ataku na pracownice ośrodka – oblał je benzyną i podpalił, pozbawiając je życia.
W obliczu tych wydarzeń, jak również z uwagi na fakt coraz częstszych napaści na pracowników pomocy społecznej, zarówno fizycznej, jak i słownej / w miejscach pracy i w środowisku, podczas wykonywania obowiązków służbowych, np. przeprowadzania wywiadu środowiskowego / powołano Zespół stanowiący reprezentację środowiska pomocy społecznej / przedstawiciele Rady Pomocy Społecznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej „Razem”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych, Polskiej Federacji Związkowej Pracowników socjalnych i Stowarzyszenia Ośrodków Pomocy Społecznej „Forum”/ oraz przedstawicieli Ministerstwa.
Efektem pracy Zespołu było wypracowanie procedur postępowania gwarantujących tej grupie zawodowej bezpieczne wykonywanie swojej pracy. M.in. dokonano zmian w zapisie ustawy o pomocy społecznej poprzez umożliwienie uczestnictwa drugiego pracownika podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego lub podejmowaniu interwencji, a także zapewnienie asysty Policji lub Straży Miejskiej przy wykonywaniu przez pracowników socjalnych obowiązków służbowych. Zwrócono również uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom pomocy społecznej w ich miejscach pracy, pod kątem bezpiecznej ewakuacji lub montowania „przycisków bezpieczeństwa”. Kluczowym ustaleniem była również organizacja szkoleń dla pracowników pomocy społecznej na szczeblu lokalnym, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ich pracy.
W naszym powiecie, zgodnie z ustaleniami, szkolenie jest realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach i Komendę Powiatową Policji w Jędrzejowie ( które są odpowiedzialne za merytoryczną stronę szkolenia) we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, które z kolei zabezpiecza część organizacyjną szkolenia ( salę i wyposażenie ), zajmuje się rekrutacją osób do szkolenia oraz sporządza informacje i sprawozdania z realizacji szkolenia do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Szkolenie jest podzielone na dwie części – część teoretyczną, podczas której uczestnicy szkolenia dowiadują się więcej na temat kompetencji i zadań policji oraz możliwych sposobów obrony własnej, w tym o stosowaniu takich narzędzi jak paralizatory i gaz do obrony. Prowadzący – przedstawiciel KPP w Jędrzejowie i psycholog policyjny z KWP w Kielcach uświadamiali uczestników szkolenia o niebezpieczeństwach czyhających w pomieszczeniach, w których się pracuje, np. kraty w oknach i drzwiach, ślepe pokoje, klucze w drzwiach. Zwracali uwagę na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej poprzez konieczność montażu przycisków bezpieczeństwa, wyposażenia pracowników w bezpieczne i zgodne z prawem narzędzia obrony – gaz, paralizator. Mediator policyjny z KWP w Kielcach prezentuje praktyczne możliwości prowadzenia rozmowy podczas interwencji albo sytuacji kryzysowej / kiedy klient jest niezadowolony, wzburzony, agresywny, pod wpływem alkoholu / do czasu przyjazdu służb specjalistycznych: policji, straży miejskiej, pracowników medycznych lub negocjatorów.
PCPR prowadzi również monitoring i ewaluację szkolenia, na podstawie opracowanych ankiet oraz w bezpośrednich rozmowach z uczestnikami na temat szkolenia, sposobu jego prowadzenia i zawartości merytorycznej, przydatności przekazanych w trakcie szkolenia treści i nabytych umiejętności oraz pod kątem oczekiwań. Zarówno z informacji zwrotnych w postaci opracowanych ankiet, jak i z bezpośrednich rozmów z uczestnikami i prowadzącymi szkolenie wynika, że pozytywnie odbierają szkolenie, uważają jego przeprowadzenie za bardzo przydatne. Uczestnicy w trakcie szkolenia zadawali wiele pytań, omawiali własne przykłady. Zwłaszcza część praktyczna szkolenia – symulacje sytuacji kryzysowych - cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy szkolenia oczekują kolejnych edycji szkolenia, rozbudowanej części praktycznej – w tym wprowadzenia elementów z samoobrony.
W ramach w/w szkolenia odbyły się już cztery spotkania (w tym 3 w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, 1 w MGOPS w Małogoszczu ), podczas których przeszkolono 57 pracowników pomocy społecznej ( w tym: z 9-ciu gminnych ośrodków pomocy społecznej naszego powiatu, z 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych, koordynatorzy pieczy zastępczej i terapeuta realizujący na zlecenie PCPR programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie ). Planowane są jeszcze przynajmniej 2 albo 3 spotkania, dla pozostałych pracowników socjalnych oraz dla kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

 

(PCPR)

logoDwie jędrzejowskie szkoły ponadgimnazjalne: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego otrzymały tytuł "Wiarygodnej Szkoły".

Kapituła Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła zaliczyła te dwie szkoły ponadgimnazjalne w naszym powiecie do elitarnego grona. Program ma charakter ogólnopolski, natomiast został opracowany z podziałem na poszczególne powiaty.

Program dedykowany jest szkołom, które przede wszystkim osiągają wysoki wskaźnik EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Jest to wskaźnik opracowywany przy współpracy z Ministerstwem Edukacji przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wskaźnik ten dotyczy porównania wyników maturalnych z egzaminami gimnazjalnymi. W ten sposób wykazuje się, jaką efektywność/postęp dany uczeń wykonał w szkole.

Dodatkowo pod uwagę brane jest także Kryterium Bazy oraz Bezpieczeństwa. Szkoła wykazywać musi wysokie standardy w tych obszarach. W związku z tym, uczestnictwo w Programie uzależnione jest od pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji. Szkoła może zdobyć dodatkowe punkty za udział w wielu projektach unijnych bądź jeśli prowadzi swoje autorskie projekty. Punktowana jest także ciekawa i innowacyjna baza oraz wszelkiego rodzaju działania prowadzone przez szkołę w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.