Wiadomości

8 czerwca już po raz 24. wręczone zostały symboliczne czeki dla dziewięciorga stypendystów starosty jędrzejowskiego. To wyróżniający się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Stypendia ustanowione zostały w 2005 roku przez Radę Powiatu jako "żywy pomnik" Jana Pawła II.

 

Wysoka średnia ocen, wzorowe lub wyróżniające zachowanie, a do tego - bardzo wysoka kultura osobista oraz społeczna postawa wyrażająca się w pomocy dla innych - to cechy, którymi wyróżniają się uczniowie otrzymujący stypendia starosty jędrzejowskiego.

W każdym semestrze jest to dziewięcioro uczniów z sześciu szkół ponadgimnazjalnych, rekomendowanych przez radę pedagogiczną i samorząd uczniowski.

W uroczystości wręczenia stypendiów uczestniczyli rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół. Wysokość stypendium to 700 zł na semestr.

- LIczymy na was - mówił do młodych ludzi starosta Edmund Kaczmarek. - Jesteście dumą i nadzieją nas wszystkich.

 

W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 stypendia otrzymali:

1. Marta  Śliwińska –  wzorowa uczennica II klasy I LO w Jędrzejowie, średnia ocen 5,00. Marta jest uczennicą klasy  o kierunku humanistyczno-prawnym, realizuje rozszerzony program nauczania z przedmiotów: WOS, język polski, historia. Obecnie Marta przygotowuje się do wzięcia udziału w kolejnej edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Wzorowo wypełnia obowiązki w pracach redakcji gazety szkolnej „Echo Rejowiaka”, redagowaniu kroniki szkolnej, zajmuje się również oprawą fotograficzną imprez szkolnych. Uczennica reprezentuj wysoką kulturę osobista, zawsze służy pomocą słabszym kolegom. Regularnie uczęszcza na zajęcia osiągając blisko 100% frekwencję. Marta Śliwińska jest osobą ambitną, bardzo odpowiedzialną, szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, dba o kulturę życia codziennego i rozwój osobisty.

 

2. Małgorzata Wydrych  – wzorowa uczennica klasy II I LO w Jędrzejowie, średnia 4,75. Małgosia  jest uczennicą klasy  o kierunku medyczno-przyrodniczym, której jest przewodniczącą. Prezentuje wysoką kulturę osobistą. Udziela się w pracach na rzecz szkoły prowadząc Kronikę Profilaktyki pod kierunkiem szkolnego pedagoga. Uczestniczyła w wielu konkursach i olimpiadach m.in. w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach (finalistka), Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (II etap), Wojewódzki Turniej Językowy. Uczennica bardzo umiejętnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji przez co systematycznie wzbogaca swoja wiedzę. Jest osobą świetnie zorganizowaną – zawsze punktualna i zdyscyplinowana, odpowiedzialna za powierzone jej obowiązki, jest wzorem do naśladowania.

 

3. Katarzyna Król – wzorowa uczennica II klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,8. Katarzyna to bardzo ambitna i odpowiedzialna uczennica co przejawia się w osiąganiu bardzo dobrych wyników w nauce i wzorowej frekwencji. Kasie ma bardzo szerokie zainteresowania, ale najbardziej skupia się na biologii i chemii, bo z tym obszarem wiedzy wiąże swoją przyszłość. Jej wiedza z tych przedmiotów wykracza poza ramy realizowanego materiału. Brała udział w Konkursie Języka Angielskiego „Oxford”, Olimpiadzie z Języka Rosyjskiego oraz Konkursie Matematycznym „Euklides”, z których otrzymywała wysokie noty. Uczennica wykazuje się aktywną postawą i zaangażowaniem w pracach na rzecz szkoły i klasy, jest wolontariuszką Szkolnego Koła „Caritas”, pomaga rówieśnikom w nauce. Swoją właściwą postawą i skromnością wzbudza szacunek wśród nauczycieli i uczniów.

 

4.Michalina Chełmińska – wzorowa uczennica IV klasy Technikum Nr 1 w ZSP  Nr 1 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,7.  Michalina była przewodniczącą samorządu klasowego oraz skarbnikiem w Samorządzie Uczniowskim. Jako członkini Szkolnego Koła Sportowego godnie reprezentowała szkołę na międzyszkolnych rozgrywkach. Wielką pasją uczennicy jest muzyka, pięknie śpiewa i gra na gitarze, każda uroczystość szkolna zawsze była wzbogacona jej udziałem. Michalina jest również uzdolniona z przedmiotów ścisłych, z których otrzymuje bardzo dobre oceny. Corocznie uczestniczyła w Konkursach i Olimpiadach Wiedzy Ekonomicznej osiągając wysoką punktację. Michalina jest postrzegana jako miła, serdeczna i życzliwa uczennica, ciesząca się sympatią społeczności uczniowskiej oraz nauczycieli, zawsze wywiązująca się wzorowo ze wszystkich obowiązków.

 

5.Dominik Łataś – wzorowy uczeń klasy III Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,8. Dominik jest uczniem technikum w zawodzie technik budownictwa. Od dawna interesuje się branżą budowlaną, począwszy od projektowania poprzez sam proces budowy, aż po wykończenie wnętrz. Dominik jest wyjątkowo zainteresowany i zaangażowany w przyswajaniu treści przedmiotów zawodowych związanych z nauczaną kwalifikacją – betoniarz – zbrojarz. Umiejętność kojarzenia teoretycznych i praktycznych aspektów nauczania zaowocowała opracowaniem modeli edukacyjnych związanych z systemami zbrojenia. Stanowią one ważne uzupełnienie pracowni przedmiotów zawodowych. Uczeń wyróżnia się zaangażowaniem w zdobywaniu wiedzy                   i umiejętności, chętnie podejmuje się nadobowiązkowych zadań, lubi pracę metodą projektu. Rozwiązywanie problemów edukacyjnych jest dla niego wyzwaniem – daje możliwość sięgania do różnorodnych pozaszkolnych źródeł informacji (literatura fachowa, internet itp.). Dominik pracuje w samorządzie klasowym i szkolnym. Jest osoba aktywną, czynną sportowo.

 

6. Katarzyna Sadowska   – wzorowa  uczennica  klasy II Technikum Nr 2  w ZSP Nr 2 Jędrzejowie w zawodzie technik hotelarstwa, średnia ocen 4,5. Swoją pracowitością i sumiennością osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Katarzyna bierze udział w szkolnych konkursach przedmiotowych. Szczególne wyniki osiąga w międzyszkolnych olimpiadach z języka angielskiego. Bardzo chętnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach. Jest koleżeńska i chętnie niesie pomoc potrzebującym. Sprawuje funkcję przewodniczącej samorządu klasowego a także bierze udział w pracach Samorządu Uczniowskiego Szkoły. Jest wrażliwa na potrzeby ludzkie, co ma odzwierciedlenie w pracach wolontariatu. Z pasją rozwija swoje talenty poprzez realizację rozmaitych projektów podejmowanych przez sekcję artystyczną działającą w ramach Samorządu Uczniowskiego. Wyróżnia się nieprzeciętną obowiązkowością co podpiera systematyczną pracą.

 

7. Karol Polak – uczeń III klasy Technikum w zawodzie technik informatyk  w ZSP w Sędziszowie, średnia ocen 4,7. Karola cechują nie tylko bardzo dobre wyniki w nauce ale również wzorowa postawa uczniowska, nienaganna kultura osobista, życzliwość, pracowitość oraz sumienność. Uczeń bardzo chętnie podejmuje różne działania organizowane na terenie szkoły, aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, w swoich zainteresowaniach koncentruje się głównie na przedmiotach informatycznych. Chętnie uczestniczy w konkursach przedmiotowych i tematycznych. Wśród uczniów Karola wyróżnia postawa dojrzałości, ambicja, pracowitość i życzliwość dla kolegów, którym zawsze chętnie pomaga w nauce. Nieprzeciętną sumiennością zjednał sobie sympatię zarówno rówieśników jak i nauczycieli.

 

8. Karol Wieczorek – uczeń III klasy Technikum w ZS CKP w Krzelowie, średnia ocen 4,92. Karol uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce i chętnie bierze udział w konkursach organizowanych w szkole i poza nią. Zajął I miejsce w eliminacjach szkolnych i zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Zdobył I miejsce indywidualne i II miejsce zespołowo w Powiatowym Turnieju Motoryzacyjnym zorganizowanym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Jędrzejowie. Karol pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, reprezentuje szkołę jako radny Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sędziszowie. Bierze udział w akcjach charytatywnych (zorganizował zbiórkę nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych, uczestniczył w zbiórce na rzecz WOŚP). Jest uczniem posiadającym wyjątkowe walory: ambitny, kreatywny, obowiązkowy, pracowity, otwarty na potrzeby innych, na świat.

 

9. Dominika Grabowska – uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego w ZSP w Wodzisławiu, średnia ocen 4,25. Uczennica chętnie angażuje się w sprawy klasy i szkoły. Uczestniczyła w przygotowaniu upominków mikołajkowych dla podopiecznych Domu Dziecka w Nagłowicach. Jest sumienna i pracowita, a rówieśnicy zawsze mogą liczyć na jej pomoc. Chętnie bierze udziaw szkolnych przedsięwzięciach, np. Turnieju Kocham Polskę, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Dominikę cechuje wysoka kultura osobista i zdyscyplinowanie.

 

 

 

 

 

 

Gościu siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie… (Jan Kochanowski)

Pierwszy polski poeta głosem lipy zachęcał przed wiekami do odpoczynku w cieniu drzewa. Nie mogli jednak liczyć na cichy i monotonny odpoczynek gimnazjaliści odwiedzający Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie. Wszyscy, którzy przybyli na organizowane w dniach 1 – 2 czerwca 2017 roku Dni Otwarte, zetknęli się z prawdziwym tajfunem energii, pomysłów, propozycji, osiągnięć i atrakcji przygotowanych przez Dyrekcję, grono pedagogiczne i uczniów tej szkoły.

 

Ten czas „szeroko otwartych wrót” zapoczątkował dyrektor Władysław Równicki, który powitał młodych gości i ich opiekunów w progach Szkoły. Wśród odwiedzających znaleźli się uczniowie z Nagłowic, Małogoszczy, Oksy, Mierzwina, Motkowic, Złotnik, Miąsowej, Sobkowa, Słupi Jędrzejowskiej, Sędziszowa oraz jędrzejowskich gimnazjów nr 1 i 2. W sumie przyszło ponad 400 gimnazjalistów.

Ciesząca się ogromną popularnością  i zainteresowaniem Szkoła nie „osiada na laurach” i entuzjastycznie prezentuje bogatą ofertę skierowaną do absolwentów gimnazjów. Dni Otwarte w tym roku to była prawdziwa „podróż przez wieki”, a jak pisał poeta „jeśli wyruszasz w podróż niech będzie ona długa”. Dlatego zwiedzający Szkołę odbyli prawdziwą podróż przez wieki. Zaczynając od mrocznego nastroju średniowiecza, którego klimat odtwarzała teatralna scenka  z „Makbeta”, a prawdziwe wiedźmy z tajemniczym „wiedźminem” przepowiadały przyszłość, poprzez motoryzacyjny przegląd – „Motory dawniej i dziś” – gimnazjaliści trafiali w czasy „wiktoriańskie” – stoisko językowe oferowało spotkanie z gentelmanem i lady rodem z angielskiej arystokracji. A to tylko początek tej długiej podróży, do której zaprosił „Konarski”. Pośród wielu zaskakujących, a czasem nawet zadziwiających propozycji znalazło się między innymi: stanowisko do resuscytacji, gdzie można było sprawdzić swoje umiejętności w tak przydatnej dziedzinie, jak pierwsza pomoc. Po tym, niewątpliwie trudnym zadaniu, młodych gości czekały atrakcje umiejscowione w przestronnej i nowoczesnej hali gimnastycznej.

Tam zapanował prawdziwy „zawrót głowy”… Stoisko informatyczne oferowało skok w XXI wiek. Technologia i nowoczesność połączone z tradycją, która podana została w prawdziwie informatycznej formie. Na stoisku tym można było potańczyć i ożywić się dzięki X-box Kinect, przejechać kolejką zakładając okulary prezentujące wirtualną rzeczywistość w 3D, poczuć się jak mistrzowie Formuły 1 zasiadając za kierownicą konsoli, a także poćwiczyć umysł na logicznej łamigłówce „Enigma” oraz własnoręcznie spróbować „złożyć” komputer.

Równie bogate wrażenia oferowało stoisko hotelarzy – kto z nas nie potrzebuje czasem dobrej kawy? Ale parzenie kawy to także sztuka – kawiarenka z pokazem baristy umożliwiała delektowanie się tym „boskim trunkiem”. Słodkości do jedzenia i picia, nakrywanie do stołu i praca w recepcji to także prawdziwe wyzwania, które pokazują, że żadna praca nie jest łatwa.

Kierunek technik ekonomista stawiał wyzwanie quizami z ekonomii, rebusami, których rozwiązanie nagradzane było prezentami. Na stoisku technika organizacji reklamy gimnazjaliści mogli zobaczyć, jak zareklamować produkt, być kreatywnym oraz jak wygląda praca w agencji reklamowej. Na atrakcyjne pokazanie zawodu postawili też „logistycy” – jak wiadomo logistyk musi dobrze orientować się w geografii, stąd konkurs dotyczący stolic europejskich „Co, jak, którędy, do kogo?” pomagał sprawdzić swoje predyspozycje. Ciekawie prezentował się pokaz układania ładunku na europaletach.

Kierunki II liceum  ogólnokształcącego również prezentowały stoiska oferujące bogatą ofertę edukacyjną. Stoisko biologiczno-medyczne prezentowało pomoce dydaktyczne wykorzystywane w procesie nauczania biologii i chemii. Można było obserwować ciekawe doświadczenia chemiczne. W ramach nauczania obu przedmiotów i możliwości podjęcia studiów na kierunku kosmetologia w tegorocznych Dniach Otwartych można było skorzystać z darmowego makijażu w Studiu Wizażu.

Kierunek humanistyczno-dziennikarski prezentował dziedziny: literatury, fotografii, malarstwa, muzyki i historii. Wyeksponowana została również twórczość uczniów, ich prace i efekty. Uczniowie aktywowali przybyłych gimnazjalistów konkursami literacko-językowymi.

Na stoisku politechnicznym odbył się pokaz doświadczeń z elektrostatyki  oddziaływań międzycząsteczkowych oraz "Jak zagotować wodę bez ognia". Odważni gimnazjaliści mogli zmierzyć się  z łamigłówkami Sudoku oraz wziąć udział w „Quizie Politechnika”.

Profil ekonomiczno-prawny przygotował quiz zawierający pytania z dziedziny prawa i ekonomii oraz elementy związane z tym kierunkiem.

„Pamiętajmy o ogrodach” – śpiewał kiedyś Jonasz Kofta – więc pamiętajmy, że życie to także marzenia i idee, które rodzą się w umysłach humanistów. Stoisko humanistyczne pokazywało wrażliwszą i bardziej duchową stronę działalności człowieka. Edukacja przez sztukę, piękno – to edukacja, która dostarcza także, czasem ogromnie poruszających, wrażeń estetycznych.

Po tych różnorodnych i bogatych propozycjach edukacyjnych przyszedł czas na rozrywkę. Przed Szkołą gimnazjaliści mieli możliwość poznania walorów i atrakcji województwa świętokrzyskiego, dzięki kapsule 5D – to była niezwykła podróż, która jednak miała przypomnieć, że nic nie zastąpi prawdziwego świata i po wizycie w kapsule warto wyruszyć w trasę, by poznać piękne świętokrzyskie także w rzeczywistości. Zmęczeni tymi doświadczeniami goście mogli odetchnąć przy grillu i kiełbaskach, posłuchać występów szkolnych talentów bądź emocjonować się rozgrywkami sportowymi

Czym można zakończyć relację z tak długiej i bajecznej „podróży”? Może najlepiej refleksją – jeśli planujesz podróż w dorosłe życie – niezbędnym „przystankiem” jest „Konarski”. Ta Szkoła perfekcyjnie  i idealnie przygotuje Cię do podróży, która Cię czeka, a nazywa się życiem. Dołącz do wędrowców z „Konarskiego”, a dorosłość będzie łatwiejsza….

                Anna Sioja

Na wczorajszej sesji Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie obniżenia czynszu dla spółki Artmedik - dzierżawcy  jędrzejowskiego szpitala. Pieniądze mają zostać przeznaczone na podwyżki płac dla pielęgniarek zatrudnionych w lecznicy.

 

Czynsz, którego roczna wysokość to ponad 700 tys. zł, zostanie obniżony o około 300 tys. zł, z zastrzeżeniem, że ta kwota zostanie w całości przeznaczona na płace średniego personelu medycznego. Decyzja Rady Powiatu jest konsekwencją protestu Związku Pielęgniarek i Położnych w Jędrzejowie przeprowadzonego w kwietniu, kiedy domagały się one podwyższenia poziomu płacy zasadniczej. Zarząd Powiatu zobowiązał się wówczas do udziału w szukaniu sposobów pomocy tej grupie pracowników szpitala.

- Jest to decyzja podjęta dla dobra szpitala i pacjentów - mówił podczas sesji starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek. - Spółka Artmedik od 2008 roku zainwestowała w nasz szpital już 25 mln zł, a obecnie zaczyna kolejne inwestycje. Od początku płaci regularnie czynsz, a jednocześnie nie stwarza problemów dla samorządu. Wcześniej szpital był kwestią problemową na każdej sesji.

Starosta obiecał wykonanie tej decyzji w trybie pilnym, tak aby pielęgniarki otrzymały podwyżki juz od lipca.

Robert Frańczak, wiceprezes spółki Artmedik, zapewnił, że wszystkie pieniądze z obniżki czynszu będą przeznaczone na płace pielęgniarek. W szpitalu w Jędrzejowie pracuje 147 pielęgniarek.

Piękna uroczystość i dobra zabawa – tak w skrócie można opisać Święto Powiatu Jędrzejowskiego, które odbyło się 28 maja w Krzelowie.

 

Po raz pierwszy w historii powiatu zorganizowane zostało święto, którego celem było połączenie w całość uroczystości z okazji Dnia Strażaka, Dnia Pracownika Samorządowego, Święta Kłosa oraz Święta Kół Gospodyń Wiejskich. –  Postanowiliśmy połączyć różne okazje we wspólnym świętowaniu dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu – mówił starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek otwierając uroczystość.

Starosta podziękował swoim współpracownikom za pomysł takiej właśnie formuły święta, które nawiązywało także do Dnia Matki i Dnia Dziecka.

Organizatorami Święta Powiatu Jędrzejowskiego byli: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jędrzejowie, Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, Zespół Szkół CKP im. Macieja Rataja w Krzelowie.

Najpierw w kościele św. Marcina w Tarnawie odbyła się msza św. w intencji mieszkańców powiatu jędrzejowskiego, podczas której homilię wygłosił dziekan sędziszowski ksiądz Edmund Nocoń. Następnie wszyscy udali się do Krzelowa, gdzie  - w malowniczej majowej scenerii wokół Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie, przy wspaniałej pogodzie – miała miejsce cała uroczystość i zabawa.

 

Mocny akcent na początek

Jako pierwsze na plac przy scenie wjechały motocykle z kieleckiego Stowarzyszenia Motorowego „Old Bikers”. Poprzedzały one orkiestrę dętą z Sędziszowa oraz kolumnę złożoną z 50 pocztów sztandarowych, prowadzonych przez Mirosława Nowakowskiego, gminnego komendanta OSP w gminie Sędziszów. Na przedzie maszerował sztandar powiatu jędrzejowskiego, pochód zamykał sztandar gospodarzy – Zespołu Szkół CKP w Krzelowie.

Swoje sztandary wystawili strażacy – w powiecie jędrzejowskim jest aż 119 jednostek OSP, szkoły ponadgimnazjalne i organizacje społeczne.

Odznaczenia i medale

Święto Powiatu Jędrzejowskiego było okazją do wręczenia medali i odznaczeń strażackich. Medal im. Bolesława Chomicza otrzymali druhowie: Jerzy Smacki, Wiesław Ciosk. Złoty Znak Związku OSP RP: dh Jan Andrzej Zapart, dh Kazimierz Frejowski.

Wręczono także medale „Za zasługi dla pożarnictwa”: złotym medalem odznaczeni zostali: Bogusława Wypych, Leszek Wawrzyła, Czesław Dudek; srebrny medal:  Danuta Bronkowska, Zofia Piłat, Agnieszka Pasternak, Bernard Suchmiel; brązowy medal: Wiesław Wieczorek, Artur Walocha.

Podczas uroczystości odznaczono także członków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Odznaczenie „Złota Koniczynka” otrzymali: Anna Grochowina, Jan Kalisz, Leszek Wawrzyła, Mariusz Zieliński.

Specjalny grawerowany dyplom z podziękowaniem od samorządowców i strażaków za wieloletnią aktywność w szeregach Związku OSP RP w powiecie i województwie otrzymał Kazimierz Wroński z Oksy, honorowy prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jędrzejowie.

Samorządowcy z życzeniami

Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek wraz z przewodniczącą Rady Powiatu Ewą Kubas-Samociuk i wicestarostą JAnuszem Grabkiem wręczyli grawertony wójtom i burmistrzom z całego powiatu. Na ich ręce złożyli w ten sposób podziękowania za współpracę z samorząem powiatowym i życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego dla wszystkich osób związanych z samorządem terytorialnym w poszczególnych gminach.

Wójtowie i burmistrzowie zrewanżowali się kwiatami i życzeniami.

 

Super Producenci Zbóż 2017

Od kilku lat – w ramach Powiatowego Święta Kłosa – odbywa się konkurs „Super Producent Zbóż w powiecie jędrzejowskim”, o nagrodę starosty jędrzejowskiego. Celem konkursu jest propagowanie nowoczesnych technologii produkcji i osiąganie wysokiego poziomu rentowności gospodarstwa przy jednoczesnej dbałości o środowisko.

Tytuł „Super Producenta Zbóż” 2017 otrzymali:

- Adrian Dziubiński z  gminy Imielno

- Jan Koryciński z  gminy Jędrzejów

- Karol Barański z gminy Małogoszcz

- Łukasz Piekara z gminy Nagłowice

- Marcin Baran z gminy Oksa

- Kazimierz Piejka  gmina Sędziszów

- Bogusław Kornalski z gminy Słupia

- Ryszard Kuchta z gminy Sobków

- Jacek Żołna z  gminy Wodzisław

Laureaci konkursu otrzymali profesjonalne pilarki Makita.

 

Wiele atrakcji dla dorosłych i dzieci

Na towarzyszącym Świętu Powiatu Jędrzejowskiego jarmarku produktów regionalnych można było spróbować pyszności przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich: z Wolicy w gminie Jędrzejów, Nowej Wsi i Wywły w gminie Słupia, Węgleszyna-Dębiny w gminie Oksa oraz Sędziszowa – Rynku. Nie mniej bogato prezentowało się stoisko z ciastami i potrawami przygotowanymi przez Zespół Szkół CKP w Krzelowie, który prowadzi klasy gastronomiczne.

Na dzieci czekało wesołe miasteczko, na dorosłych – punkty z garmażerką i napojami, rękodziełem, sprzętem ogrodniczym, rolniczym.

Organizatorzy zadbali też o prezenty – panie z okazji Dnia Matki otrzymały sadzonki kwiatów kwitnących (begonie, żeniszki, lobelie). Dzieci częstowano pysznymi słodyczami.

 

Na scenie – folkowo

Po części oficjalnej na scenie rozpoczęły się prezentacje artystyczne. Rozpoczął je Leszek Wawrzyła – prezentując przegląd różnych piosenek – od ludowych po operetkowe. Na folklorystyczną, świętokrzyską nutę zagrał następnie zespół „Helios” Ryszarda Kowalkowskiego z Sędziszowa, który już porwał publiczność do tańca.

Ze swoim folkowym, etnicznym brzmieniem wystąpił Zespół Pozytywnie Nakręceni z Pińczowa, finalista „Must Be The Music”, który żywiołowością i energią pozytywnie zaraził wszystkich.

Na koniec Zespół „Jurasi” z Pilicy zagrał do tańca podczas zabawy tanecznej, która przeciągnęła się prawie do północy.

 

 

 

26  maja  2017 roku  w hali sportowej  I Liceum Ogólnokształcącym  im. Mikołaja Reja  w Jędrzejowie odbył  się  Powiatowy Turniej  Halowej  Piłki  Nożnej  Szkół  Gimnazjalnych pod patronatem starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka.

 

Organizatorzy turnieju to:

- Starostwo  Powiatowe w  Jędrzejowie,

- Powiatowy  Związek  Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie.

- I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie.

W  sportowej  rywalizacji  udział  wzięło  siedem  drużyn:

- Gimnazjum Motkowice,

- Gimnazjum Miąsowa,

- Gimnazjum Nagłowice,

- Gimnazjum Nr1 Jędrzejów,

- GimnazjumNr2 Jędrzejów,

- Gimnazjum Złotniki

- I klasa I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie.

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy

Grupa I :

1.Gimnazjum Nagłowice,

2.Gimnazjum Motkowice,

3. Gimnazjum  Nr 2 w Jędrzejowie.

Grupa II:

1.Gimnazjum Miąsowa,

2.Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie,

3.I Klasa I LO w Jędrzejowie,

4.Gimnazjum Złotniki.

Wyniki  Turnieju:

 Rozgrywki: rozegrano  13  meczy / w systemie  „każdy  z każdym”/;

1. Gimnazjum  Miąsowa - Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie ,     wynik –0:5,

2. I Klasa LO w Jędrzejowie  -Gimnazjum  Złotniki,                      wynik -  4:0,

3. Gimnazjum Motkowice – Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie     wynik -  0:3,     

4. Gimnazjum Miąsowa  – Gimnazjum Złotniki,                            wynik – 7:3,

5. Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie - I klasa LO w Jędrzejowie  , wynik – 2:3,

6. Gimnazjum Nagłowice– Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie,      wynik -  4:0,

7. Gimnazjum Miąsowa – I Klasa LO w Jędrzejowie,                    wynik - 1:2,

8. Gimnazjum Nagłowice  -  Gimnazjum  Motkowice,                  wynik - 5:0,

9. Gimnazjum Złotniki  - Gimnazjum Nr1 w Jędrzejowie,            wynik – 4:4,

10.Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie – Gimnazjum Nagłowice,     wynik - 3:1,

11.Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie – I Klasa LO w Jędrzejowie, wynik  - 0:1,

12.Gimnazjum Nagłowice – Gimnazjum Nr 2 W Jędrzejowie,    wynik  - 5:0,

13.I Klasa LO w Jędrzejowie –Gimnazjum Nr1 w Jędrzejowie, wynik - 0:0, rzuty karne 5:6

WYNIKI TURNIEJU:

1  miejsce  -  Gimnazjum  Nr1  w Jędrzejowie,

2  miejsce  -  I Klasa LO w Jędrzejowie,

3  miejsce  -  Gimnazjum  Nagłowice,

4  miejsce  - Gimnazjum Nr2 w  ,Jędrzejowie,

5  miejsce -   Gimnazjum  w Miąsowie,

6. miejsce  - Gimnazjum w Złotnikach,

7. miejsce  -Gimnazjum w  Motkowice.

Najlepszym zawodnikiem  został Piotr Kosierkiewicz –uczeń z Gimnazjum w Nagłowicach, najlepszym bramkarzem  został Jakub Duda – uczeń I klasy LO  w Jędrzejowie.

Puchary, statuetki  i dyplomy  wręczyli: Janusz  Grabek – wicestarosta jędrzejowski  oraz Marek Zygan – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im M. Reja w Jędrzejowie.

Mecze sędziowali: Tomasz Kopeć, Paweł Pechta, Paweł Pasek, Kacper Kitliński, Jakub Samek.

 

Dziękuję  serdecznie -  Dyrekcji  I LO im . M. Reja w Jędrzejowie  oraz  nauczycielom wychowania fizycznego:  Dariuszowi Osińskiemu, Ewelinie Jaros, Jolancie Pawlik  za  pomoc w organizowaniu  i  sprawnym  przebieg tych  zawodów  sportowych.                                                                                                                 Kieruję  również  serdeczne podziękowania  do  trenerów  i  opiekunów  poszczególnych  drużyn.

Dziękuję  serdeczne Krzysztofowi  Nowakowi – inspektorowi  z  Wydziału  Edukacji, Kultury, Zdrowia  i  Spraw Społecznych  za  pomoc  techniczną  i  organizacyjną  w  trakcie  przebiegu  zawodów  Sportowych.

  Kazimierz Nowakowski