Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log  bip logo eUrząd

Wiadomości

wstazka
W związku z przypadającą w dniach 25 listopada – 10 grudnia kampanią ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć", Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach obchodów ogólnopolskiej Kampanii „Białej Wstążki", na terenie naszego powiatu zaplanowało następujące przedsięwzięcia:
1) dodatkowe bezpłatne dyżury specjalistów:
 w dniu 25 listopada br. - dyżur psychologa w godz. 16:00 – 18:00 w budynku przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro )
 w dniu 27 listopada br. - dyżur adwokata w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. Ul. Okrzei 49B
 w dniu 2 grudnia br. - dyżur adwokata i psychologa - w godz. 16:00 – 18:00 w budynku przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro )
2) w dniu 2 grudnia br. Konferencja powiatowa pn. „Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć. Razem skuteczniej" z udziałem m.in. Pani Renaty Durdy – Kierownika Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie i redaktor naczelnej dwumiesięcznika „Niebieska Linia", przedstawiciela Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz przedstawicieli instytucji, urzędów i służb współpracujących z powiatem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3) wspólne dyżury w instytucjach - z inicjatywy PCPR-u w dniach 8, 9 i 10 grudnia br. w godzinach urzędowania będą pełnić dyżury oraz udzielać porad i informacji osobom pokrzywdzonym wskutek przemocy pracownicy następujących instytucji:
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie – w godz. 7:30 do 15:30 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B i pod numerem tel. 41 3863600 / pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną/
 Sąd Rejonowy w Jędrzejowie - w godz. od 8:00 – 15:30 w siedzibie Sądu w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 74 i pod numerem tel. 41 3861441 /kuratorzy/
 Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie – w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 78, tel. 41 3860205
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jędrzejowie – w godz. od 8:00 do 15:00 w siedzibie Poradni w Jędrzejowie, przy ul. Reymonta 1 lub pod numerem telefonu 41 3861722 / psycholog, pedagog /
 Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 113B lub pod numerem tel. 41 3861828 / pracownik socjalny /
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nagłowicach – w godz. od 7:00 do 15:00 w siedzibie Ośrodka w Nagłowicach, przy ul. Kacpra Walewskiego 6 lub pod numerem tel. 41 3814584 / pedagog, psycholog, terapeuta/
 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie – terapeuta uzależnień / specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
8 grudnia br. - w godz. 8:00 – 12:00, w siedzibie Punktu w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
9 grudnia br. – w godz. 14:30 – 19:00 w Centrum Rehabilitacji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 113B ( budynek OPS MiG Jędrzejów )
10 grudnia br. - w godz. 15:00 – 19:00, w siedzibie Punktu w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
 oraz Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie w dniach 2 – 3 grudnia br. w godzi. 8:00 do 15:00 w siedzibie Prokuratury w Jędrzejowie, przy ul. Piłsudskiego 1 / prokurator/
4) akcja informacyjno-edukacyjna w postaci:
 ogłoszeń i ulotek rozpropagowanych do wszystkich instytucji, urzędów, szkół, poradni i parafii w powiecie i gminach na temat „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć", Kampanii „Białej wstążki" oraz wsparcia realizowanego dla mieszkańców powiatu w postaci Powiatowego Programu Korekacyjno – Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy oraz bezpłatnych dyżurów specjalistów: adwokata, psychologa i specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 informacji i ogłoszeń w prasie lokalnej, na stronach powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego i mediach lokalnych, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii, rodzajów przemocy oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać;
 spotkań z pracownikami służb i instytucji na temat współpracy w zakresie budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

(PCPR)

KAMPANIA BIAŁA WSTĄŻKA

to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata, skierowana do mężczyzn, międzynarodowa kampania mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet.
Rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet.

Kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć.
Początek 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet – 25 listopada, Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet – upamiętnia zamordowanie działaczek na rzecz praw człowieka, sióstr Mirabal, w 1960 r. w Republice Dominikany. 6 grudnia upamiętnia wydarzenia z 1989 r., kiedy w budynku politechniki w Montrealu mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób. Oświadczył, że zrobił to, bo jego zdaniem kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych. 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć kończy 10 grudnia, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – jest to podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Skala przemocy wobec kobiet jest olbrzymia: jak podaje Centrum Praw Kobiet, dwie na pięć badanych kobiet zostały zgwałcone lub stały się ofiarami innych form przemocy seksualnej. Ponad 90% osób doświadczających przemocy seksualnej to kobiety. Na podstawie badań wiktymizacyjnych przyjmuje się, że w Polsce dochodzi do ujawnienia jedynie około 8% popełnionych przestępstw seksualnych. W ponad 90% przypadków zgwałceń sprawcy pozostają bezkarni. Rośnie również liczba kobiet zabitych na tle przemocy domowej. Zabójstwa na tym tle to około 33% wszystkich zabójstw w Polsce. Dużym problemem jest także przemoc wobec kobiet w miejscu pracy; według danych sekretarza generalnego ONZ z 2006 r., około 40% kobiet doświadcza molestowania seksualnego w miejscu pracy. Podjęcia pilnych działań wymaga także problem handlu ludźmi – nie znamy pełnej skali tego zjawiska, szacuje się, że ofiarami handlu ludźmi staje się rocznie co najmniej kilka tysięcy kobiet związanych z Polską. Przemoc wobec kobiet nie zostanie przezwyciężona bez edukacji mężczyzn w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz aktywnego włączenia się mężczyzn w walkę z przemocą wobec kobiet.

Źródło: www.euk-sp.pl

Oto wyniki wyborów do Rady Powiatu Jędrzejowskiego: najwięcej, bo aż 12 mandatów zdobył Komitet Wyborczy PSL, sześcioro radnych reprezentuje Komitet Wyborczy PiS, dwie osoby spośród wybranych do Rady Powiatu  kandydowały z listy KKW SLD Lewica Razem, zaś jeden radny reprezentuje KWW Blok Samorządowy Ziemia Jędrzejowska.

Skład Rady Powiatu - w porządku alfabetycznym:

Andrzej Baran (PiS)

Marianna Baran (PSL)

Czesław Barański (PSL)

Jadwiga Błasiak (PSL)

Paweł Faryna (PiS)

Rafał Filip (SLD)

Janusz Grabek (PSL)

Zbigniew Huk (PiS)

Edmund Kaczmarek (PSL)

Renata Kawiorska (PiS)

Stanisław Kowalczyk (PSL)

Henryk Król (PSL)

Ewa Kubas-Samociuk (PSL)

Zygmunt Ozga (PSL)

Marcin Piszczek (PiS)

Mariusz Piotrowski (SLD)

Jerzy Rudnicki (PSL)

Grzegorz Szymański (PiS)

Krzysztof Świetlik (PSL)

Mariusz Zieliński (PSL)

Wojciech Zwierzchowski (BS)

 

 

DSC08603Ostatnio jędrzejowska policja wzbogaciła swój stan posiadania o dziewięć nowych radiowozów.

 

Dwa z nich zostały zakupione dzięki wsparciu z budżetu marszałka województwa świętokrzyskiego, zaś siedem pozostałych to zakup współfinansowany przez samorządy powiatu jędrzejowskiego oraz sześciu gmin - Jędrzejowa, Sędziszowa, Małogoszcza, Oksy, Imielna, Słupi.

Radiowozy zostały poświęcone i oficjalnie przekazane podczas uroczystej zbiórki na placu przy Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie.

PB1103261Nową trasą w dniu 11 listopada 2014 r. pobiegli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjanych w biegu ulicznym z okazji Dnia Niepodległości. W biegu wzięło udział 70 dziewcząt i chłopców ze szkół z terenu powiatu jędrzejowskiego.

Otwarcia biegu dokonała Małgorzata Wojtasik – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1. im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie.

W imieniu swoim oraz organizatorów: Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie i Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie powiatła uczestników biegu, życząc sportowej rywalizacji i wspaniałych rezultatów.

Zgodnie z programem zawodów bieg rozpoczął się na ulicy dr Feliksa Przypkowskiego. W pierwszej kolejności krótszą trasą, bo 600 metrów z pod Miasteczka Ruchu Drogowego wystartowali do biegu uczniowie szkół podstawowych, natomiast z pod budynku ZSP nr1 w Jędrzejowie pobiegła młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pokonując trasę 1700 metrów. Bieg zakończony został na ulicy Browarnej – obok Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie.

Patronat nad biegiem objęli:
- Starosta Jędrzejowski - Edmund Kaczmarek,
- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Władysław Równicki.
Patronat medialny: Echo Dnia, Gazeta Jędrzejowska


Nad sprawnym przebiegiem i bezpieczeństwem zawodników, widzów oraz płynnością ruchu drogowego – ulicznego Biegu Niepodległości czuwali nasi policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Jędrzejowie, strażacy OSP z Prząsławia, Potoka Wielkiego i Laskowa a także wolontariusze z ZSP Nr 1 w Jędrzejowie. Mundurowi czuwając nad bezpieczeństwem zabezpieczali skrzyżowania dróg, a także inne miejsca, aby nie doszło do żadnych zdarzeń drogowych.
Wyniki Biegu Niepodległościowego:
Szkoły podstawowe –dystans 600 metrów:
Kategoria dziewcząt;
I miejsce zdobyła - Patrycja Mularczyk – SP Warzyn,
II miejsce zdobył a – Katarzyna Kinga Kisiel – SP Warzyn,
III miejsce zdobyła – Katarzyna Kisiel – SP Warzyn.
Kategoria chłopców – dystans 600 metrów:
I miejsce zdobył – Damian Bielecki - SP nr 4 w Jędrzejowie,
II miejsce zdobył – Kamil Grzybek – SP w Motkowicach,
III miejsce zdobył – Michał Dzięcioł – SP w Warzynie,
GIMNAZJA -dystans 1700 metrów
Kategoria dziewcząt;
I miejsce zdobyła – Julia Szymkiewicz – Gimnazjum Małogoszcz,
II miejsce zdobyła – Aleksandra Sowula – Gimnazjum nr1 w Jędrzejowie,
III miejsce zdobyła – Wiktoria Gibas – Gimnazjum nr1 Jędrzejowie.
Kategoria chłopców;
I miejsce zdobył- Daniel Wojas – Gimnazjum w Motkowicach,
II miejsce zdobył – Robert Bitnerowski – Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie,
III miejsce zdobył- Łukasz Wożniak – Gimnazjum nr2 w Jędrzejowie.
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE - dystans 1700 metrów
Kategoria dziewcząt;
I miejsce zdobyła – Renata Pechta – ZSP nr1 w Jędrzejowie,
II miejsce zdobyła – Anna Kruszec – I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie,
III miejsce zdobyła – Katarzyna Olszewska – I Liceum Ogólnokształcące Jędrzejowie.
Kategoria chłopców;
I miejsce zdobył – Krzysztof Pietrucha - I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie,
II miejsce zdobył – Konrad Piorun – ZSP nr1 w Jędrzejowie,
III miejsce zdobył – Hubert Pardała - ZSP Nr1 w Jędrzejowie.
Uroczystość wręczenia pucharów i pamiątkowych dyplomów dla zwycięzców odbyła się przed Pomnikiem Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej, po zakończeniu głównej uroczystości Święta Niepodległości.
Puchary, pamiątkowe dyplomy a także koszulki z logo powiatu jędrzejowskiego wręczali: Edmund Kaczmarek - starosta jędrzejowski i Władysław Równicki – dyrektor ZSP nr1 w Jędrzejowie.
Każdy zawodnik, który ukończył bieg otrzymał pamiątkowy dyplom.


Puchary oraz grochówkę ufundował Edmund Kaczmarek – starosta jędrzejowski , któremu w imieniu organizatorów i młodzieży serdecznie dziękuję.
Natomiast dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie ufundowała: pamiątkowe dyplomy, słodycze i jabłka dla każdego uczestnika biegu.
Gorące podziękowania kieruję na ręce Władysława Równickiego – dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie i całego grona nauczycieli wychowania fizycznego w osobach: Iwona Stankiewicz - kierownik zawodów, Mirosław Szczygieł, Robert Wójcik, Andrzej Fendrych, Elżbieta Cichoń i Marzena Magiera-Albin za zorganizowanie i sprawny przebieg Biegu Niepodległościowego, wyznaczenie wolontariuszy: uczniów i uczennic, które dobrze pracowały w biurze zawodów i czuwali nad sprawnym przebiegiem zawodów.
Bardzo serdecznie dziękuję Agnieszce Zaczkowskiej - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jędrzejowie za udostępnienie pomieszczeń i herbatę dla uczniów szkół, którzy brali udział w biegu ulicznym.
Słowa podziękowania kieruję do właściciela Firmy KRAL w Jędrzejowie za udostępnienie autokaru do przewozu uczniów szkół podstawowych na punkt startowy .
Za pomoc organizacyjną dziękuję następującym osobom: Tomaszowi WIteckiemu - komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej i strażakom, Krzysztofowi Koziełowi – komendantowi powiatowemu policji w Jędrzejowie oraz funkcjonariuszom policji, Markowi Jodłowskiemu – Kierownikowi Oddziału Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Henrykowi Wojdzie – Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS", Wojciechowi Hatysowi - Komendantowi Straży Miejskiej za wypożyczenie na czas biegu zapór ulicznych, Krzysztofowi Nowakowi – inspektorowi z Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.
K. Nowakowski

DSC 477410 listopada po raz dziesiąty wręczono statuetki Złotego Gryfa Powiatu Jędrzejowskiego. W jubileuszowej edycji kapituła przyznała osiem nagród.

 

Od 2005 roku w listopadzie odbywa się powiatowe święto - gala, podczas której są wręczane statuetki Złotego Gryfa - nagrody samorządu powiatu dla osób, firm, instytucji, stowarzyszeń, kreujących - poprzez swoją działalność - pozytywny wizerunek powiatu jędrzejowskiego.

Nagrody przyznaje Kapituła Honorowa, pod kierownictwem przewodniczącego Rady Powiatu i starosty jędrzejowskiego. - W ciągu dziesięciu lat nagrody otrzymała już duża grupa osób zasłużonych dla naszego powiatu, ale jeszcze wiele zasługuje na taką nagrodę - mówił starosta Edmund Kaczmarek.

W dziesiątej, jubileuszowej edycji tej nagrody, statuetki otrzymało osiem nagrodzonych osób i podmiotów. 

W dziedzinie działalność samorządowa i administracja publiczna laureatem został marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, który jako honorowy obywatel gminy Sędziszów jest zarazem honorowym obywatelem powiatu jędrzejowskiego.

W dziedzinie lokalny rozwój gospodarczy laureat nagrody to Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych ZURiP SA z Małogoszcza, zajmujący się usługami z branży budowlano-instalacyjnej, ciepłowniczej, zdobywca wielu nagród biznesowych. W zakładzie pracuje ponad 90 osób.

W dziedzinie edukacja i kultura, pielęgnowanie tradycji kulturowych i historycznych kapituła prezyznała aż trzy statuetki, któe otrzymali: Ryszard Kasperek, Maria Supernat i Lucjan Rolka.

Ryszard Kasperek to malarz, pracownik jędrzejowskiego Domu Kultury, organizator wystaw i plenerów, który integruje środowisko lokalnych plastyków oraz wychowuje młodych twórców. Maria Supernat jest dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Oksie, który osiąga wysokie wyniki nauczania i prowadzi wiele działań społecznych. Lucjan Rolka to wieloletni organista i dyrygent chóru w klasztorze cystersów w Jędrzejowie, współorganizator Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Jego pracę przerwała choroba, statuetkę w jego imieniu odebrała żona, Maria.

W dziedzinie działalność pożytku publicznego i integracja społeczności lokalnej przyznano dwa Złote Gryfy: dla Zarządu Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jędrzejowie oraz dla Oddziału Rejonowego PCK w Jędrzejowie.

Ochotnicze straże pożarne to najliczniejsza organizacja pożytku publicznego w naszym powiecie. Skupia 3650 strażaków , którzy pomagają w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, klęsk żywiołowych. Nagrodę odebrał prezes Krzysztof Nowak, skarbnik Jan Budziosz oraz sekretarz Zbigniew Węglowski.

Oddział Rejonowy PCK działa w Jędrzejowie od 1956 roku. Organizuje pomoc dla porzebujących, pomaga w przypadkach klęsk żywiołowych, edukuje.

W dziedzinie: ochrona środowiska, rozwój turystycznego wykorzystania walorów powiatu wyróżnienie otrzymał Marcin Kałka, właściciel otwartego w tym roku kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego "Sielsko na Wygodzie", znacznie podnoszącego atrakcyjność oferty turystycznej powiatu jędrzejowskiego.

Nagrodę specjalną i dyplom wręczono Kołu Gospodyń Wiejskich "Korytniczanki", których wniosek dotarł po terminie, ale ze względu na szereg osiągnięć zostały dostrzeżone przez kapitułę.

Dziesięciolecie było okazją do przekazania medali i dyplomów z podziękowaniami osobom, które w ciągu tych lat pomagały w organizacji uroczystości wręczenia Złotych Gryfów.

W czasie tegorocznej gali wystąpili: Marta Strzeszkowska, Leszek Wawrzyła, Kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy oraz folkowy zespół "Jędrusie".

Go to top

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem