Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

DSC04236Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek wręczył stypendia dla wyróżniających się uczniów szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. To już 22. edycja stypendiów starosty, z których do tej pory skorzystało ponad 200 młodych osób.

Stypendia są fundowane na podstawie uchwały Rady Powiatu od 2005 roku. Ich pomysłodawcą jest starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, który zaproponował taki sposób uczczenia osoby Jana Pawła II po śmierci papieża-Polaka.

W każdym semestrze dziewięcioro uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat jędrzejowski, otrzymuje stypendia. Uczniowie ci – typowani przez dyrekcję szkoły - mają nie tylko wysoką średnią ocen i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, ale są to osoby nastawione prospołecznie, pomagające innym w nauce, udzielające się poza zajęciami szkolnymi w różnych pozytywnych działaniach na rzecz lokalnej społeczności.

- Jesteście naszą przyszłością i jestem pewien, że godnie nas kiedyś zastąpicie – mówił do młodzieży starosta, podczas uroczystości przekazania czeków stypendialnych. – To was stawiają innym za wzór do naśladowania wasi nauczyciele, z was są dumni rodzice i my wszyscy.


Stypendia są przyznawane na jeden semestr i wynoszą obecnie 700 złotych.


Stypendyści starosty w drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 to:
Joanna Trólka– wzorowa uczennica II klasy I LO w Jędrzejowie, średnia ocen 5,22. Joasia jest uczennicą klasy o kierunku matematyczno –przyrodniczym.
Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce – średnia jej ocen w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 wyniosła 5,22, została również wyróżniona za 100% frekwencję. Uczennica chętnie bierze udział w programach artystycznych i konkursach organizowanych na terenie szkoły – Szkolny Konkurs Wiedzy o Filmie; Szkolny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Reju oraz programach międzyszkolnych (Szkolne Dni Profilaktyki Centrum Kultury w Jędrzejowie)
Jest osobą miłą i sympatyczną, chętnie służy pomocą koleżeńską uczniom słabszym.

Natalia Maruszak – wzorowa uczennica klasy II I LO w Jędrzejowie, średnia 5,11.
Natalia Maruszak jest uczennicą klasy II c o kierunku matematyczno –przyrodniczym. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce – średnia jej ocen w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 wyniosła 5,11, została również wyróżniona za 100% frekwencję. Uczennica bierze udział w programach artystycznych organizowanych zarówno na terenie szkoły ( Szkolny Konkurs Wiedzy o Filmie; Szkolny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Reju) jak i prezentowanych w Centrum Kultury (Szkolne Dni Profilaktyki), Domu Nauczyciela czy Muzeum im. Przypkowskich.
Od II semestru roku szkolnego 2015/2016 bierze udział w XLVI Olimpiadzie Biologicznej. Jest osobą miłą i sympatyczną, chętnie służy pomocą koleżeńską uczniom.


Katarzyna Radomska – wzorowa uczennica III klasy II Liceum Ogólnokształcącego w ZSP nr 1 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,5. Kasia jest uczennicą bardzo ambitną, odpowiedzialną i kreatywną o szerokich zainteresowaniach, zwłaszcza w dziedzinie muzyki i teatru. To „urodzona aktywistka”, angażuje się w różnorodne działania na rzecz szkoły a także środowiska lokalnego. Oprócz osiągania corocznie wysokich not Kasia rozwijała swoje umiejętności poprzez udział w konkursach szkolnych:
-w konkursie historycznym „Solidarność” została finalistką,
-w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w kategorii Poezja Śpiewana – wyróżnienie na etapie powiatowym
-w konkursie „Wygraj sukces” otrzymała wyróżnienie.
Brała udział w projekcie gminnym „Międzyszkolny Pedagog Kultury”, uczęszcza na lekcje do Akademii Śpiewu w Małogoszczu oraz na zajęcia teatralne „Per-Arte” do Jędrzejowskiego Centrum Kultury.
W finale Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbył się we Włoszczowie otrzymała wyróżnienie Jest wolontariuszką Fundacji „Progress”, pomaga odrabiać lekcje dzieciom w świetlicy „Caritas”, prowadzi z nimi zajęcia muzyczne i przygotowuje przedstawienia, zorganizowała i przeprowadziła dwukrotnie akcję „Szlachetnej Paczki”, corocznie uczestniczy w akcji WOŚP. Pełniła przez 2 lata funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, to inicjatorka wielu imprez i uroczystości szkolnych.

Dariusz Wachowicz – wzorowy uczeń IV klasy Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,4. Darek jest uczniem o wyjątkowej motywacji i zaangażowaniu, należy do uczniów którzy mają sprecyzowane plany na przyszłość. Bardzo interesuje Go świat ekonomii i procesów zachodzących w tej dziedzinie, swoje wiadomości i zainteresowania wykorzystywał podczas konkursów i olimpiad. Brał trzykrotnie udział w Konkursie Statystycznym, w którym zawsze zajmował wysokie noty, a w ostatniej edycji III miejsce w województwie, również uczestniczył w Olimpiadzie Ekonomicznej, w turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich. Udało mu się także dostać do finałowego etapu Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy o Rachunkowości. W bieżącym roku został finalistą Olimpiady Wiedzy o Bankach. Dariusz pracował w samorządzie szkolnym, brał udział w prawie każdym przedstawieniu lub uroczystości szkolnej, doskonale sprawdzając się w roli narratora oraz lektora. Swój wolny czas wykorzystuje na zajęcia teatralne w Jędrzejowskim Centrum Kultury oraz gra w piłkę nożną, przez kilka lat był aktywnym członkiem Jędrzejowskiej Ligi „Futsal-u”. W turnieju sportowym z okazji nadania imienia szkole otrzymał statuetkę dla najlepszego bramkarza.

Gabriela Przybylska – wzorowa uczennica II klasy Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,6. Gabrysia jest uczennicą technikum w zawodzie technik hotelarstwa. Bardzo pilna uczennica, udziela się w zajęciach dodatkowych a jej zaangażowanie wykracza poza ramy programowe. Chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Do jej sukcesów należy zajecie drugiego miejsca w konkursie matematycznym „Rachmistrz” oraz pierwsze w powiatowych zawodach strzeleckich. Do najnowszych osiągnięć należy udział w olimpiadzie z przedsiębiorczości. Pomagała w organizacji szkolnych zawodów w piłkę nożną, brała udział w zawodach piłki siatkowej. Jako członek pocztu sztandarowego reprezentuje szkołę w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Jej ambicje, odpowiedzialność i życzliwość zostały dostrzeżone i docenione przez kolegów i koleżanki- wybrano ją na przewodniczącą samorządu klasowego oraz zastępcę przewodniczącego samorządu szkolnego. Gabrysia chętnie pomaga przy organizacji akcji charytatywnych takich jak „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”, jest wolontariuszką WOŚP. Pomagała również w przeprowadzeniu zbiórki pieniędzy na rzecz chorego dziecka Oskara.

Dominik Łataś – wzorowy uczeń klasy II Technikum Nr w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,5. Dominik jest uczniem technikum w zawodzie technik budownictwa. W I semestrze br. uzyskał wzorową ocenę z zachowania między innymi za 100% frekwencję. Od dawna interesuje się branżą budowlaną, począwszy od projektowania poprzez sam proces budowy, aż po wykończenie wnętrz. Jego zainteresowania przyszłym zawodem wykraczają poza program szkoły- w miarę możliwości Dominik stara się uczestniczyć w targach budowlanych, czyta fachowe czasopisma, przegląda strony internetowe w poszukiwaniu nowinek z branży budowlanej. Chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych. W tym roku szkolnym uczestniczył :
- w konkursie wojewódzkim w ramach „Tygodnia Kultury Języka” we Włoszczowie,
- czynnie włączył się w obchody roku Henryka Sienkiewicza, popularyzując jego twórczość wśród młodzieży szkolnej. Dominik jest czynnie zaangażowany w akcję „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Brał udział w konkursie wiedzy o Republice Południowej Afryki. Jest w zarządzie Młodzieżowego Klubu Historycznego Armii Krajowej, przygotowuje sesje na spotkania z uczniami szkoły. Angażuje się w życie szkoły, pracując w samorządzie klasowym i szkolnym. Należy do Ligi Ochrony Przyrody, rokrocznie pracuje jako wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chętnie uczestniczy w zawodach sportowych, osiąga sukcesy w piłce siatkowej.

Karol Wieczorek – wzorowy uczeń klasy II Technikum w Zespole Szkół CKP w Krzelowie, średnia ocen 5,1. Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce Karol chętnie uczestniczy w działaniach pozalekcyjnych, angażuje się w pracę na rzecz klasy i szkoły. Bierze udział w akcjach charytatywnych (organizował zbiórkę nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych, uczestniczył w zbiórce pieniędzy na rzecz WOSP w styczniu 2016r., pomagał w przygotowaniu paczek do Domu Dziecka w Nagłowicach w ramach akcji „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” , w ramach gminnego konkursu zbierał surowce wtórne.
Gra w Orkiestrze Dętej przy Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie. Charytatywnie prowadził zabawę andrzejkową dla dzieci z Przedszkola Samorządowego i uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Warzynie Pierwszym. W czasie wolnym trenuje karate w sędziszowskiej sekcji Kieleckiego Klubu Karate.
Od najmłodszych lat jego pasją są konie, chętnie pomaga w gospodarstwie szkolnym przy ich pielęgnacji i karmieniu. Karol to uczeń posiadający wyjątkowe walory: ambitny, kreatywny, obowiązkowy, pracowity a przy tym otwarty na potrzeby innych.

Piotr Warot – bardzo dobry uczeń IV klasy Technikum w ZSP w Sędziszowie, średnia ocen 4,57. Piotrek w br. szkolnym uczęszczał do klasy czwartej technikum, kształcącym w zawodzie technik informatyk. Uczeń, którego wyróżniała skromność, kultura osobista, życzliwy stosunek do kolegów, wzorowa postawa do obowiązków szkolnych oraz zaangażowanie w reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych. Do jego szczególnych osiągnięć należy zaliczyć zajęcie I miejsca w finale VIII wojewódzkiego konkursu ekologicznego „Mamy tylko jedną Ziemię, nie zmienimy jej w pustynię – uczymy się ekologii” na prezentację multimedialną poświęconą m.in. zagrożeniem wynikającym z niewłaściwego postępowania z podzespołami komputerowymi przeznaczonymi do utylizacji. Nauczyciele szczególnie cenią Piotrka za aktywność na rzecz klasy i szkoły. Przewodniczył pracom samorządu klasowego i angażował się w przygotowanie licznych imprez i uroczystości szkolnych, podczas których wykorzystywał swoje uzdolnienia wokalne i umiejętność gry na gitarze. Dzięki jego przykładnej i humanitarnej postawie udało się wielokrotnie włączyć uczniów szkoły do akcji „Krew darem życia” organizowanej przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Aktywnie uczestniczył w naprawach oraz konserwacjach sprzętu komputerowego zarówno w pracowni jak i bibliotece szkolnej.Swoje techniczne umiejętności doskonalił na zajęciach szkolnej Akademii Cisco it Essentials: PC Software and Hardware i uzyskał międzynarodowy certyfikat potwierdzający wysoki poziom wiedzy oraz znajomość technologicznych rozwiązań firmy Cisco.

Sylwia Wylot – wzorowa uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego imienia M. Konopnickiej w ZSP w Wodzisławiu - średnia ocen 4,66. Sylwia jest wyróżniającą się, ambitną o wysokiej kulturze osobistej uczennicą osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce. Brała aktywny udział w przygotowaniu różnych uroczystości szkolnych i okolicznościowych jako inicjatorka i dobra organizatorka min. studniówki. Jako przewodnicząca Samorządu szkolnego potrafiła motywować innych do podejmowania różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz klasy np. organizując Wigilię klasową czy pomagając w przygotowywaniu apeli szkolnych. Zawsze chętnie pomaga innym, przez co cieszy się szacunkiem i sympatią wśród rówieśników oraz nauczycieli.

 

Na zdjęciu: W uroczystości wręczenia stypendiów próćz uczniów -  wzięli udział ich nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz rodzice.

DSC04210Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek został uhonorowany za ponad 25 lat pracy w samorządzie nagrodą „Świętokrzyskiego Emeryka”.

Nagrody „Emeryków” przyznaje kapituła, powołana pod patronatem marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa oraz posła na Sejm Kazimierza Kotowskiego.


Otrzymują ją osoby, których działalność na rzecz rozwoju świętokrzyskiego przekłada się na poprawę bytu jego mieszkańców, a także pozytywnie wpływa na stabilność województwa świętokrzyskiego jako odrębnego, rozwijającego się dynamicznie regionu.

Nazwa nagrody nawiązuje do postaci świętokrzyskiego pielgrzyma Emeryka, który wytrwale i konsekwentnie zmierza do celu.


Starosta jędrzejowski znalazł się w doborowym gronie dziewięciu osób z różnych dziedzin życia społecznego – samorządowców, biznesmenów, ludzi nauki.

Edmund Kaczmarek dziękował w imieniu przedstawicieli samorządu, podkreślając, że są to nagrody również dla współpracowników, dzięki którym udało się tak dużo zdziałać przez lata pracy w lokalnych środowiskach.


Podczas uroczystej gali w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wręczono też nagrody zwycięzcom Plebiscytu „Euro-Gmina 2015/2016”. Wśród nagrodzonych znalazły się dwie gminy z powiatu jędrzejowskiego – Oksa (nagroda dla Gminy Roku) oraz Sobków (wyróżnienie w dziedzinie „Sport i kultura”).

arekSzanowni Państwo – pracownicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, samorządowcy, ale także – wszyscy, którzy chcą pomóc, zwracam się do Państwa z gorącym apelem o pomoc dla Arka.Arek chorował bardzo poważnie, od młodych lat, wiele wycierpiał, ale nie stracił uśmiechu na twarzy i codziennie pomaga osobom niepełnosprawnym.


Antoni Trela – przez znajomych zwany Arkiem – w wyniku trudnej walki z nowotworem zachował życie, ale amputowano mu bardzo wysoko nogę.
Jest on pracownikiem samorządowym w Urzędzie Gminy w Oksie i znalazł się w trudnej sytuacji, a mimo to zachował radość życia i chęć pomocy innym. Sam nigdy nie prosi o pomoc, bo jest człowiekiem honorowym i skromnym, tymczasem długotrwałe chodzenie o kulach może spowodować nieodwracalne zmiany.
Arek – na prośbę przyjaciół – został podopiecznym Fundacji Miśka Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei, która podjęła się pracy na rzecz uzbierania pieniędzy na protezę dla Arka.
Jeżeli uznacie, że chcecie pomóc Arkowi, to możecie to zrobić poprzez dobrowolne wpłaty na konto Fundacji Miśka Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei w Jędrzejowie na specjalne konto o nr
23 1240 4982 1111 0010 6253 6955
Z dopiskiem: Na pomoc i zakup protezy dla Antoniego Treli.
Pomóżmy wspólnie Arkowi!

 

Z wyrazami szacunku


Starosta Jędrzejowski
Edmund Kaczmarek

DSC0415413 maja w Jędrzejowie odbyły się uroczystości związane z Powiatowym Dniem Strażaka.


Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji strażaków i ich rodzin oraz nieżyjących strażaków z naszego powiatu, która została odprawiona w kościele klasztornym OO. Cystersów.homilię wygłosił o. Łukasz Borowiecki - powiatowy kapelan strażaków - który wspomnił o historii straży ale takze podkreslił, jak ważną służbę pełni straż pożarna. - Mamy coraz lepszy sprzęt i urządzenia, ale one same nic nie znaczą, bo za wszystkim musi stać człowiek, ze swoja ofiarnością i odwagą - powiedział o. Łukasz.

Następnie uczestnicy uroczystości zgromadzili się na placu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Raport od dowódcy uroczystości przyjął zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Stanisław Woś, a powitał wszystkich komendant powiatowy PSP w Jędrzejowie st. bryg. Tomasz Witecki.


W uroczystości uczestniczyli liczni samorządowcy, a wśród nich: starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu jędrzejowskiego, a także przedstawiciele służb mundurowych, Związku OSP RP oraz firm wspierających działalność Państwowej Straży Pożarnej.


DSC04171W czasie uroczystości wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Za propagowanie ochrony przeciwpożarowej, poświęcenie i zaangażowanie w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia minister spraw wewnętrznych i administracji odznaczył brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” druha Adama Soleckiego.
Za owocną współpracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło:
Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa: asp. Włodzimierza Golę
Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa: kpt. Krzysztofa Piątka
Brązowym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa: st. sekc. Przemysława Żądło i st. sekc. Marka Michaleckiego
Minister spraw wewnętrznych i administracji nadał stopień:
1. Młodszego aspiranta – mł. ogn. Bogusławowi Skrzypczykowi
Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej awansował na DSC04177wyższe stopnie służbowe:
1. mł. asp. Jerzego Stępień na stopień aspiranta
2. mł. asp. Włodzimierza Golę na stopień aspiranta
3. mł. asp. Joannę Nowak na stopień aspiranta
4. mł. asp. Sylwestra Słomińskiego na stopień aspiranta
5. mł. asp. Piotra Walczyńskiego na stopień aspiranta
Świętokrzyski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach awansował na wyższe stopnie służbowe następujących strażaków:
1. mł. ogn. Adriana Grada na stopień ogniomistrza
2. st. sekc. Bartłomieja Farynę na stopień młodszego ogniomistrza
3. st. sekc. Grzegorza Lubonia na stopień młodszego ogniomistrza
4. st. sekc. Przemysława Żądło na stopień młodszego ogniomistrza
5. sekc. Łukasza Barańskiego na stopień starszego sekcyjnego
6. sekc. Dawida Kutę na stopień starszego sekcyjnego
7. sekc. Łukasza Pruska na stopień starszego sekcyjnego
8. sekc. Huberta Różnańskiego na stopień starszego sekcyjnego


Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka 19 maja w Sandomierzu awans oficerski - na stopień mł. bryg. otrzymuje zastępca komendanta powiatowego PSP w Jędrzejowie st. kpt. Tomasz Gil. Przewoidziano także wręczenie odznaczeń: złotą odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymuje komendant powiatowy PSP w Jędrzejowie st. bryg. Tomasz Witecki, srebrny medal „Za Długoletnią Służbę” - mł. asp. Jerzy Dąbrowski, zaś brązowy medal „Za Długoletnią Służbę” - asp. sztab. Artur Gaim oraz kpt. Robert Schab.


DSC04189Kapelan o. Łukasz Borowiecki, poświęcił dwa nowe samochody, które są w posiadaniu Komendy Powiatowej PSP w Jędrzejowie. Podnośnik hydrauliczny na podwoziu MAN przekazała Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach, natomiast średni samochód ratowniczo-gaśniczy został zakupiony przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego, gmin Sędziszów, Nagłowice, Oksa, Imielno, Sobków i Słupia oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Goście uroczystości składali wiele podziękowań za współpracę oraz składali strażakom najlepsze życzenia na dalszą służbę.

mat 2016Maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie są zgodni: tegoroczne egzaminy z języka polskiego i matematyki były łatwe. Ten hurraoptymizm tonują nieco nauczyciele. Jak faktycznie było dowiemy się 5 lipca.

Przed maturą zawsze jest tak samo: giełda tematów, niepewność i nerwówka. Po napisaniu części z języka polskiego oddychamy głęboko i drżymy przed matematyką. Wychodząc z matematyki mamy uśmiech na ustach i jesteśmy spokojni o język angielski.

W opinii uczniów II LO w Jędrzejowie tegoroczna matura w części dotyczącej języka polskiego i matematyki była łatwa. Nauczyciele tonują nieco nastroje.

- Poczekajmy do 5 lipca. Właśnie w lipcu poznamy wyniki i będziemy mogli je komentować. W naszej szkole zdawalność matur jest na bardzo wysokim poziomie, dlatego jestem spokojny o uczniów. Wiem, że okres przed maturą został przepracowany bardzo ambitnie i intensywnie – powiedział dyrektor ZSP 1 w Jędrzejowie Władysław Równicki.

Czytaj więcej...

Go to top