Udzielenie pozwolenia na przebudowę drogi leśnej gruntowej w leśnictwie Łysaków

Jędrzejów, 2015-06-17

Znak: BA. 6740.1.219.2015

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r.poz.1235 z późn. zm./ Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że na wniosek Inwestora Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jędrzejów, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów, w dniu 16.06.2015r wydana została decyzja Nr 241/2015 znak: BA.6740.1.219.2015. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę drogi leśnej gruntowej w leśnictwie Łysaków na działkach oznaczonych w ewidencji gruntu numerami 524, 520, 521, 525, 522, 526, 527, 528/6, 523/7, położonych w miejscowości Łączyn, gmina Jędrzejów.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej Nr 9 (I piętro pokój Nr 15) w godz. od 730 do 1530.

Starosta Jędrzejowski

mgr inż. Edmund Kaczmarek