Starostwo Powiatowe

Starosta Jędrzejowski serdecznie zaprasza Państwa Burmistrzów i Wójtów do współorganizacji i udziału w konkursie „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Jędrzejowska”. Konkurs ma na celu m.in. promowanie walorów przyrodniczych wsi z terenu naszego powiatu, a także podniesienie świadomości w zakresie estetyki otoczenia i znaczenia walorów środowiskowych.

W związku z powyższym w załączeniu przekazujemy materiały dotyczące konkursu. Deklarację udziału Gminy w konkursie wypełnia Burmistrz/Wójt  zgłaszając  uczestnictwo jednej Wsi w Konkursie.

Czytaj więcej...

Zarząd Powiatu w Jędrzejowie informuję, że w dniu 2 grudnia 2015 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania pn: "Prowadzenie 2 punktów pomocy prawnej na terenie miasta Jędrzejowa w 2016 r.: wyłoniono wykonawców:

1. Caritas Dziecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach, ul. Jana Pawła II 3

2. Fundacja Miśka Zdziśka "Błękitny Promyk Nadziei" z siedzibą w Sędziszowie ul. Dworcowa 31, 28-340 Sędziszów.

 

Pobierz załącznik

 

Zarząd Powiatu w Jędrzejowie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia na terenie miasta Jędrzejowa dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

Pobierz załącznik

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu  prowadzenia na terenie miasta Jędrzejowa dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Pobierz Załącznik

Jędrzejów, 2015-06-17

Znak: BA. 6740.1.219.2015

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r.poz.1235 z późn. zm./ Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że na wniosek Inwestora Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jędrzejów, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów, w dniu 16.06.2015r wydana została decyzja Nr 241/2015 znak: BA.6740.1.219.2015. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę drogi leśnej gruntowej w leśnictwie Łysaków na działkach oznaczonych w ewidencji gruntu numerami 524, 520, 521, 525, 522, 526, 527, 528/6, 523/7, położonych w miejscowości Łączyn, gmina Jędrzejów.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej Nr 9 (I piętro pokój Nr 15) w godz. od 730 do 1530.

Starosta Jędrzejowski

mgr inż. Edmund Kaczmarek